Zápis z 9. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 13.12.2008 v prostorech Domu dětí a mládeže Praha 12 - Modřany, Urbánkova 3348 Praha 4, 143 00 svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 11:25 hodin v DDM Praha 12 - Modřany.

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 9 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Petr Hájek (Samson), zástupce Czely
 • Ladislav Pecho (Lada), zástupce Hkfree na základě ústního zmocnění
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý (Danny), Jan Král (hany), zástupci CZF-Praha
 • Karel Pičman (kaya), zastupce LbcFree
 • Aleš Příhoda (alex), zástupce jmnet
 • Vít Ditrich (vitis), zástupce MH2net

Přitomno 9 z 12 zástupců členů.

 • 13:10 dostavil se zástupce Křivonetu Petr Šanda (psanda), přítomno je tedy 10 z 12 členů.
 • 15:00 opustil valnou hromadu zástupce LBCfree Karel Pičman (kaya), přítomno je tedy 9 z 12 členů.


Dále jsou přítomni hosté:

Jan Ptáček (ptak), Adam Golecký (gadam), Petr Lázňovský (lazna), Libor Chocholatý (libor), Michal Popovič (mpopo), Richard Zenker (julian), Petr Hruška (phru8648), Lukáš Turek (8an), Martin Vilímovský (vilda) - CZF-Praha Aleš Příhoda (alex), Martin Kukal (martin22), Martin Šinský (fci), Josef Klamo (jklamo), Miroslav Hybner (mh4), Martin Havlíček (x00x) - JM-Net David Páv (pavouk), Petr Laščák (hwsoft) - LBCFree Pavel Muknšnábl (muki), Jaroslav Mrvka (sláva), Karel Tůma (sd), Martin Šour (morf) - Pilsfree Jiří Syrový (jrk) - HKFree Miroslav Stejskal (stejsky) - MH2net Martin Fojtík (Martin) - Unart Dan Tenčl (dantencl) - CZELA.NET Svatopluk Dědic (belgarat) - KLFree.Net Jaroslav Jirásek (jardaj) - Křivonet


Valná hromada zvolila zapisovatelem Daniel Suchý (Danny)

 • hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

A2 odsouhlaseni programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX. Valná hromada schvaluje navržený program

 • hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

Program:

 • A. Zahájeni
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. volby statutárů
 • Oběd a jednání komise a pracovních skupin. Účetnická seance.
 • D. Z jednání pracovních skupin a komise
  • D1. Komise pro konektivitu
  • D2. Pracovní skupina VOIP
  • D3. Pracovní skupina Rádio
  • D4. pracovní skupina IPTV
  • D5. Technicka pracovni skupina
 • E. Členové
 • F. CZFree.NET
 • G. Rozpočet 2009 (bod doplněn na základě hlasování 21:30, Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0)
 • H. Diskuse, různé
 • I. Závěr

czela.net ohlašuje změnu v osobě svého zástupce. Na valné hromadě i ve skupinách nahrazuje Samson Dana Tenčla.

lbcfree ohlašuje změnu v osobě svého zástupce. Na valné hromadě nahrazuje kaya.

B. kontrola minulých úkolu

04/L Povinnosti každého člena

 • má vlastní CZF doménu.
 • má registrovaný reverzní záznamy CZF a .tld rozsahů.
 • zpřístupněný BGP pro looking glass - MRLG (Mh2net nemá)
 • bude doplněno do požadavků na nové členy

07/C2 - khnet: Přípojným místem člena NFX bude fyzický ethernetový port v budově Sitel, racku NFX. Datový tok přes tento port nesmí zatěžovat zahraniční konektivitu NFX.

 • na základě bodů 04/L a 07/C2 budou sepsány do wiki povinnosti člena

04/M2 Rozběhnout na webu prostor pro Společný software, například Debian, vytvořit tématickou stránku ve Wiki, zpřístupnit pro Anonymous

 • hwsoft - splněno v "alfa"-stavu - informace na wiki, rozběhnut virtual server, trac, není obsah - nejsou lidi, co by ho dodali; doplní se řešení na bázi LMS pro malá sdružení, které nemají své IS. hwsoft doplní CZela-Debian, který již není pro potřeby freenetů udržován. Přístupy na stroj zajišťuje hwsoft.


07/C3 - pilsfree navrhuje výrobu triček s logem NFX - objednat 100 s výšivkou (do 350Kc kus) střih s límečkem úkol Wenda.

 • Wenda vytvořil těsně před VH stránku ve wiki (v Aktualitách), kde si každé sdružení do konce roku 2008 napíše počet kusů a velikosti, v lednu se objedná.

08 Úhrada všech členských příspěvků - SPLNĚNO

 • Dan Tencl: aktuálně vše v pořádku

08/M1 Valná hromada ukládá statutárům rozšířit smlouvu na rackový prostor z 13 U na 45 U v Sitelu, pořízení patch panelu, vyvazovacího panelu a PDU APC.

 • Jast: úkol splněn, z technicko-prostorových důvodů 2/3 racku.

08/C1 Komise pro konektivitu ukládá statutárním zástupcům podepsat novou smlouvu s Telií

 • Jast: podepsáno

08/C1 Komise pro konektivitu * ukládá statutárním zástupcům podepsat smlouvu na AMS-IX a LINX

 • Jast: uvízlo u dodavatele

08/C1 Komise pro konektivitu * ukládá pšandovi vyjednávat, případně realizovat nákup switchů

 • psanda delegoval na litina, switche nakoupeny, instalovány na test v NFX2, technická prac.skupina oživí

08/C4 hany zajistí vytvoření virtuálního stroje pro potřeby restreamu

 • Hany: hotovo, informace ve wiki

08/D2 Valná hromada ukládá jednotlivým členům do přístí valné hromady doplnit chybějící dokumenty ve wiki

 • stále u některých sdružení chybí, urychleně se doplní.

C. Volby statutárů

Volební období uplynulo 7.12.2008, a pokračovalo do nejbližší valné hromady. Pro další volební období Dan Tenčl ohlásil, že nebude kandidovat na místopředsedu z důvodu vyčerpání jeho přínosu do NFX.

 • valná hromada děkuje Danovi Tenčlovi za dosavadní výkon funkce.
 • Jast navrhuje pro Dana funkci čestného místopředsedy, přijato jednomyslně, Dan poděkoval, odmítl
 • statutární zástupci všech přítomných členů souhlasí s prodloužením mandátu předsedy Jaroslava Střeštíka a místopředsedy Pavla Muknšnábla
 • nominováni na uvolněnou pozici místopředsedy byli:
 * Libor Chocholatý (libor), czf-praha
 * Václav Kuchynka (wenda), pilsfree
 • Hlasování:
 * Libor Chocholatý (libor) - 3 hlasy
 * Václav Kuchynka (wenda) - 5 hlasů

Místopředsedou byl zvolen Václav Kuchynka.

D. Z jednání pracovních skupin a komisí

D1. Komise pro konektivitu

 • Komise pro konektivitu ukládá statutárním orgánům v období mezi valnými hromadami reagovat na zvýšený odběr konektivity od Telie průběžným zvýšováním limitů předplacené kapacity o tento rozdíl.

D2. Pracovní skupina VOIP

 • Pracovní skupina žádá statutární orgány o uzavření bezúplatné licenční smlouvy na lBilling s Dominikem Strnadem.
 • Valná hromada ukládá statutárním orgánům uzavřít výše uvedenou smlouvu.
 - hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1

D3. Pracovní skupina Rádio

 - bez výstupu

D4. pracovní skupina IPTV

 • otázka podání žádosti o licenci šíření převzatého vysílání (hlasování: úkol přesunut z Pšandy na Litina)
 - žádný posun, Muki dodá podklady pro Litina
 • sdružení Unhfree, Pilsfree, Czela, Křivonet dodají Evkanetu souhlasy s použitím jejich sítí pro účel provozu IPTV (admin at evkanet.net) .
  • termín: konec října
  • hany zajistí vytvoření virtuálního stroje pro potřeby restreamu
 - zřízen

D5. Technicka pracovni skupina

 • valná hromada bere na vědomí pravidla odsouhlasené v rámci pracovní skupiny, statutárním zástupcům jednotlivých členů ukládá zajištění jejich dodržování
 - hlasování: Pro 8, Proti 1, Zdrželo se 0
 • technická skupina doporučuje přeložení záložní konektivity (DT) z NFX1 do NFX2 a vybudování sekundární přípojky do NIX.CZ z prostor NFX2.
 • valná hromada ukládá statutárním orgánům přeložení záložní konektivity DT do prostor NFX2
 - hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0
 • valná hromada ukládá statutárním orgánům zřízení druhé přípojky do NIX.CZ z prostor NFX2
 - hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0
 • valná hromada souhlasí s provedením migrace na novou technologii v období mezi vánoci a novým rokem

D6. pracovní skupina Racek

 • pracovní skupina předává svůj stávající prostor NFX
 • valná hromada souhlasí s převzetím stávajících závazků pracovní skupiny Racek - 15U prostor Sitel/NFX2 a 15U prostor na NFX1 od KLfree.
- hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1

E. Členové

pozvaní na valnou hromadu - unart - zúčastnili se, VH museli opustit před projednáváním bodu

E1 - přijetí nových členů

- neprojednáno

E2 - doplnění chybějících dokumentů o stávajících členech do wiki (stanovy, doklad o IČ, statutárech, atd.)

 • valná hromada ukládá jednotlivým členům do přístí valné hromady doplnit chybějící dokumenty ve wiki

F. CZFree.net

F1 Valná hromada souhlasí se zřízením virtuálního stroje pro zajištění služeb provozovaných NIC.CZF na serveru CZFree.

 • zrealizovano

F2 Valná hromada nabízí CZFree, že pořídí licenci vBulletinu na stroj běžící v prostorách NFX.

 • porizeno
 • forum presunuto

F3 Vyvoj noveho node monitoru CZFree

 • prezentace 8an / praha12.net

G. Rozpočet 2009

 • valná hromada navyšuje základní čtvrtletní členský příspěvek na 15000 Kč

- hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

720 000,00 členské příspěvky řádné
240 000,00 zůstatek z roku 2008 

-289 200,00 nájemné racky -391 280,00 připojení do NIX.CZ 2x 1Gbit/s (vč. instalačního poplatku)

-60 000,00 účetnictví
 -2 000,00 domény
 -3 000,00 bankovní poplatky
-50 000,00 dovybavení NFX2 vč. propojů
 
 • valná hromada schvaluje uvedený rozpočet na rok 2009

- hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

H. Diskuse, různé

 • vzhledem k odchodu Dana Tenčla z pozice místopředsedy nemá NFX ekonoma pro zpracování podkladů účetní firmě a proto bude muset rozšířit činnost účetní firmy, což přinese zvýšené náklady.

Valná hromada schvaluje navýšení částky pro vedení účetnictví na 5000Kč měsíčně.

- hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

Valná hromada souhlasí s případnou výměnou účetní firmy tak, aby nově zpracovávala veškerou finanční agendu od 1.1.2009

- hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0
 • sd/pilsfree přednesl návrh na umístění IRC serveru sítě IRCnet na virtual serveru NFX
- hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0

I. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 4.4.2009 od 11:16 na hradě Křivoklátě. Pozvánky s časovým plánem rozešle Psanda nejpozději 3 týdny před termínem VH.

Zapsal: Daniel Suchý (danny)

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Petr Hájek (Samson), zástupce Czely
 • Ladislav Pecho (Lada), zástupce Hkfree
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zástupce UNHfree
 • Daniel Suchý, Jan Král, zástupci CZF-Praha
 • Petr Šanda (psanda), zastupce Krivonet
 • Aleš Příhoda (alex), zástupce jmnet
 • Vít Ditrich (vitis), zástupce MH2net
Jednání skončeno dne 13.12.2008 v 22:22 hod.

Počet členů NFX k dnešnímu dni je

Czela862
Pilsfree8487
UNHfree1233
KLFree5014
HKfree2558
LBCfree352
KHnet1852
mh2net571
Evka2006
CZF Praha921
Krivonet389
Jmnet314
Celkem24559