Zápis z 21. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 15.1.2012 v Liberci svolané řádně v zápise minulé valné hromady

A. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 9.05 hodin prezentací lbcfree.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Omlouvali se mailem : -

Ukončil členství : Evkanet

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • HKfree Pavel Kříž (PavKriz)
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Karel Pičman (Picman)
 • Pilsfree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree Dominik Strnad (Litin)
 • KHnet nepřítomen
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Libor Chocholatý (libor) a až dorazí Jan Král (Hany)
 • Křivonet Miroslav Vachek (Giov) - zplnomocněn písemně
 • JMNet Martin Šinský (fci) - zplnomocněn
 • Steadynet nepřítomen, pozastavené členství
 • UnArt Tomáš Dulík (dulik)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • PVfree Pavel Šustr (Badla)
 • Gavanet dorazil až v 10.10 - Zdeněk Štěpánek

k 9.40 hod. pritomno 12 hlasujicich clenu a 0 pridruzeni, celkem tedy pritomno 13 zastupcu clenskych sdruzeni

Hosté:

 • Jiří Zelenka (klacek) zplnomocněn za Bubakov.net
 • Luboš Koucký (lubie) klfree
 • David Páv (Spider) Lbcfree
 • Lukáš Krupička (Lukru) Lbcfree
 • Frantisek Dvorak (vcela)
 • Jan Sedlář (Honzeen) - UnArt
 • Michal Koláček - UnArt
 • Marcel Koňařík - (Marinak) UnArt
 • Martin Kukal (Martin22) JMNet
 • Jaroslav Mrvka (slava) Pilsfree

Zapisovatelem zvolen Dan_tencl (12 pro, 0 proti, 0 zdržel)

A2 odsouhlasení programu

Litin poznamenal, že změny programu učiněné na začátku jednání by měly být omezeny a předjednány

 • * A. Zahájení
 • ** A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
 • ** A2 odsouhlasení programu
 • ** A3 volba představenstva NFX
 • * B. Členské otázky
 • ** B1 ukončení členství Evkanet
 • ** B2 žádost o členství Bubakov.net
 • * C. Kontrola minulých úkolu
 • * D. Zpráva a vyhodnocení hospodaření za rok 2011
 • ** D1 NFX
 • ** D2 Freetel
 • * E. Z jednání pracovních skupin a komise
 • ** E1 Komise pro konektivitu
 • ** E2 Pracovní skupina VOIP
 • ** E3 Pracovní skupina IPTV
 • ** E4 Technická pracovní skupina
 • ** E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
 • ** E6 Právo
 • * F. Rozvoj NFX /Freetelu
 • ** F1 Freetel
 • ** F2 Projekt internetizace knihoven
 • ** F3 CZFree.Net
 • * G. Správní úkony
 • ** G1 Zmena Stanov - sidla sdruzeni
 • ** G2 Stanovení rozpočtu na další období
 • ** G3 Úkoly pro příští valnou hromadu
 • * H. Různé
 • * CH. Závěr

hlasování: 12 Pro, 0 proti, 0 zdržel se

Valná hromada schvaluje navržený program.

A3 volba představenstva NFX

* Valná hromada zvolila za předsedu Jaroslava Střeštíka, za místopředsedy Pavla Muknšnábla a Petra Hrušku, kterým začíná funkční období 27.3.2012. 12 Pro, 0 proti, 0 zdržel se

B Členské otázky

B1 ukončení členství Evkanet

* Valná hromada bere na vědomí ukončení členství Evkanetu k 31.10.2011

B2 žádost o členství Bubakov.net

 • přihláška byla řádně doručena
 • Klacek představil sdružení. V Novém Strašecí nejsou tolik paneláky, spolupráce s Křivonetem, Bubakov.net daroval 50.000 NFX kdysi, mají zájem o práci v pracovních skupinách Právo a VVV. Příspěvek 220 plus sympatizantský příspěvek 30 měsíčně, osvobozena členská sdružení od příspěvků, členem je město Nové Strašecí
 • člen senior hlasuje, dvacet seniorů, dle aktivity
 • mapa pokrytí jakás takás je na CZFree.net, za lokalitu aspoň jeden bod je vyznačen, není snaha se rozšiřovat do nových lokalit.
 • spoj vzduchem do Kladna na Vítěznou

V 10.10 hod. dorazil Zdeněk Štěpánek (Gavanet), pritomno 12 hlasujicich clenu a 1 pridruzeny

Valná hromada schvaluje Bubakov.net za svého přidruženého člena. 12 Pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Pritomno po přijetí Bubakov.net 12 hlasujicich clenu a 2 pridružení

dorazila plná moc od Lazny (Petr Lázňovský), zástupce člena CZF Praha, zmocněn jednat jeho jménem je Libor. CZF-Praha je tímto přítomen jako hlasující řádný člen. Pritomno je 13 hlasujicich clenu a 2 pridružení.

Unart aktualizoval svoji vnitřní strukturu. Ústí nad Labem NENÍ součástí Unartu :-)

C. Kontrola minulých úkolu

Jast informoval o důvodech změny sídla, bude projednáváno v dalším jednání valné hromady

20.D2 NFX žádá JMnet o vyjádření ohledně Kabelnetu, monitoringu

D. Zpráva a vyhodnocení hospodaření za rok 2011

D1. NFX

Daniel Tenčl podal zprávu o hospodaření za rok 2011. K 15.1.2012 všechny členské příspěvky jsou uhrazeny. Pvfree posílá peníze na celé čtvrtletí :-(

* Valná hromada schvaluje zprávu a účetní závěrku. 13 Pro, 0 proti, 0 zdržel se.

D2. Freetel

* Jast přednesl předběžnou Zprávu o hospodaření Freetelu včetně předběžných výkazů

* Procento vnitropodnikové režie není stanoveno, aby dlouhodobé náklady daného střediska byly pokryté

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1 Komise pro konektivitu:

* pro příště se konektivita nebude dělit na NIX a zahraničí (nelze tedy se nepodílet na nákladech jen připojením do NIXu), pro stávající členy to zůstane jak je.

9 Pro, 1 proti, 3 zdržel se

E2 Pracovní skupina VOIP

bude úhrada pravidelné platby za tel. čísla 9510 (5.000)

VOIP : 5.293,00 poskytnutá záloha SIPtraffic 200USD + 1.287,89 poskytnutá záloha 802.cz na hovorné)

E3 Pracovní skupina IPTV

nic nového

E4 Technická pracovní skupina

Valná hromada schvaluje výdaj 1.000,-Kč na nákup certifikátu. - 13 Pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Jast získal na Shiranu prostor serverovny pro Freetel. Z toho plyne změna technických podmínek, kdy aplikační servery budou moci být umístěny v prostorách Freetelu.

E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

školení Racom [[Z11127]] 11 556,60

práce na UBNT firmware - 8an maximálně 8.000

Hanyatko - příprava seriové výroby 30.000

Valná hromada schvaluje výdaj 50.000 v uvedeném rozpisu. 13 Pro, 0 proti, 0 zdržel se.

E6 Právo

zasedání skupiny proběhlo v sobotu

pracovní skupina navrhuje vydat 112.000 na činnost dle zápisu skupiny, i když prostředky skupiny jsou poloviční (47.000).

diskuse o úhradách financích skupin. Badla navrhl, aby existovala dvouletá ochranná lhůta na finance skupin, poté v případě nevyčerpání by spadly do nerozdělených prostředků NFX. Názorů bylo více, problematika by měla být projednána pořádně na příští valné hromadě.

Jast se ptá, kdo má zájem o výsledky právní studie ze všech sdružení - 10 z 15 zájem má.

Valná hromada schvaluje navýšení rozpočtu skupiny Právo z nerozdělených peněz NFX o 65.000 s tím, že výsledná studie bude k dispozici všem členům NFX. 8 Pro, 1 proti, 4 zdržel se.

Valná hromada schvaluje výdaj 100.000 na studii dle zápisu [[PSP-1/2012]]. 9 Pro, 1 proti, 3 zdržel se.

Valná hromada schvaluje výdaj 12.000 na právní zastoupení jmnetu dle zápisu [[PSP- 1/2012]]. 8 Pro, 1 proti, 4 zdržel se.

F. Rozvoj NFX /Freetelu

F1. Freetel

* Flexibee - program pro účetnictví včetně skladu, licence bude k dispozici i pro členská sdružení * konektivita pro další čtvrtletí je beze změn. * Friťák - možnost společných nákupů včetně datových okruhů. * Rozpočet byl předložen na minulé valné hromadě, Jast ho upravil dle současné situace, částky jsou měsíčně: * 30.000 spoření hardware * 40.000 Shiran * 11.500 Rack 1/3 * 10.000 ucto a adminiastrativa * 5.000 RIPE * 3.000 provoz kanceláří * 5.000 dodavatelé * 4.200 CISCO support * 2.500 účetní software * 2.000 Provoz skladu * 15.000 odměna jednatelů plus cestovné * 25.640 DPH * ________ * 153.840 včetně DPH Valná hromada schvaluje upravený rozpočet Freetelu na rok 2012. 12 Pro, 0 proti, 1 zdržel se. Liberec telefonuje a vůbec nevnímá

F2. Projekt internetizace knihoven

* projekt řeší jednotlivá sdružení

F3. CZFree.Net kabelnet

* Valná hromada neshledala nic závadného v jednání jmnetu. Problém mappera je v kompetenci rady CZFree.net (10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

F4. IPv4 adresy z rozsahu CZFree

* UnArt navrhl : potřebujeme CZFree IPv4 adresy pro region Rožnov p. Radhoštěm, ale nedaří se nám je získat. Orgán "CZFree RIPE" proto považujeme za nefunkční a navrhujeme, aby jeho funkci plnila komise Tech@nfx.cz. * Jast upozornil, že nám nepřísluší asimiliovat činnosti CZFree.net, nejsou-li životně důležité. * bod přesunut na příště

G. Správní úkony

G1 Zmena Stanov - sidla sdruzeni

JaSt navrhuje změnu stanov, která bude reflektovat skutečný stav v otázce sídla NFX z.s.p.o. Valná hromada přijala toto usnesení: Valná hromada NFX, z.s.p.o. konaná dne 15.1.2012 schvaluje změnu svého sídla na Děčínská 3227, 272 01 Kladno a v důsledku toho schvaluje tuto změnu stanov: V Článku I - Základní ustanovení mění znění odst 3. nahrazuje tímto zněním: "3. Sídlem NFX je Děčínská 3227, 272 01 Kladno, Kročehlavy" a ukládá statutárům zaregistrovat změnu stanov na krajském úřadu 13 Pro, 0 proti, 0 zdržel

G2 Stanovení rozpočtu na další období

* skupiny a komise čerpají přidělené prostředky, ale nemohou stanovovat vlastní členské příspěvky

G3 Úkoly pro příští valnou hromadu

* IPv4 adresy z rozsahu CZFree * Přijetí usnesení financování činnosti pracovních skupin a komise * předložit uzávěrku Freetelu * zajistit statutárům NFX k účetnictví Freetelu

H. Různé

* ničevó

CH. Závěr

Počet členů NFX k dnešnímu dni(15.1.2012)/Počet uživatelů sítě s vysokorychlostní přípojkou (ethernet i optika s rychlostí do centra sítě 100Mbit/s a více):
 • CZF-Praha: 1310 / ~648
 • Czela.net: 757 / 276
 • Gavanet: 390 / >100
 • HKfree: 3443 / >1500
 • Jablonka: 757 / ~492
 • JM-Net: 1045 / ~200
 • KHnet: 2605 / ~760 (stav k 12.1.2012, "optiku" se mi nechce pořád počítat...)
 • Klfree.net: 5827 / 4430
 • Křivonet: 616 / zabývá se kulturou
 • Freenet Liberec: 452 / 190
 • mh2net: 584 / ~100
 • PilsFree: 16037 / 5589
 • PVfree: 1965 / >450
 • Steadynet: neudáno
 • UnArt: 4807 / >1200
 • UNHfree: 1814 / 300
 • Bubakov: 2496 / ~400
 • Celkem 44905 / >16335

Příští valná hromada se bude konat v Čelákovicích 1.4.2012 od 9:00 hodin. Jednání pracovních skupin proběhne 31.3.2012. Ke zvážení je nižší četnost valných hromad.

Zapsal: Daniel

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Czela
 • HKfree
 • Klfree
 • Liberec
 • Pilsfree
 • UNHfree
 • mh2net
 • CZF-Praha
 • Křivonet
 • JMNet
 • UnArt
 • Jablonka
 • PVfree
 • Gavanet
 • Bubakov

Jednání skončeno dne v 12.26 hod.