Zápis z ustavující schůze NFX z.s.p.o.

(Neutral czFree eXchange, zájmového sdružení právnických osob) se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575 konané dne 23.9.2006 v Kladně

Sdružení, zastávající myšlenky CZFree.net a propojující dohromady 7.666 svých členů ke dnešnímu datu, se sešla, aby založila společné sdružení.

Přítomni byli osobně:

- Czela.net, zastoupené radním Danielem Tenčlem na základě plné moci předsedy Michala Perlíka, statutárního zástupce sdružení (dále jen dan_tencl)

- Občanské sdružení HKfree, zastoupené jednatelem Vítkem Jedličkou (dále jen Theo) a Jakubem Janele, předsedou (dále jen Kuba)

- Klfree.net, o.s., zastoupené předsedou Jaroslavem Střeštíkem, statutárním zástupcem sdružení (dále jen JaSt)

- Sdružení pro svobodný přístup k informačním technologiím, zastoupené předsedou Petrem Laščákem, statutárním zástupcem sdružení (dále jen hwsoft)

- Pilsfree, zastoupené předsedou Václavem Kuchynkou, statutárním zástupcem sdružení (dále jen Wenda)

Uvedení zástupci mají právo jednat jménem svých sdružení, jak bylo ověřeno přiloženými výtisky stanov a doklady o volbě statutárních zástupců jednotlivých občanských sdružení.

 

Mimo to byli přítomni dále:

Tomáš Vokoun, Pavel Muknšnábl, Alexander Klozar, Pavel Kotlář

Jednání započalo v 18.00hodin

Sdružení přítomná dle prezenční listiny přijímají přiložené stanovy jako závazné pro své sdružení, schvalují je a zakládají tím NFX z.s.p.o. Souhlas jménem jednotlivých občanských sdružení se stanovami stvrzují zástupci svým podpisem. Jednání se tímto okamžikem stalo ustavující valnou hromadou NFX z.s.p.o. se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno.

Valná hromada je usnášení schopná, přítomno je pět zakládajících členů. Valná hromada určuje 5 hlasy jako předsedajícího dana_tencla a schvaluje tento program valné hromady (pro : proti : zdržel se)

 

Program:

A. Volba předsedy a organizační záležitosti

B. Propojení v Sitelu

C. Finance

A1)

Sdružení Klfree nominuje a valná hromada volí za předsedu svého člena JaSta (pro 4, zdržel se jeden)

A2)

Sdružení Pilsfree nominuje na místopředsedu svého člena Pavla Muknšnábla (Muki) (5 pro)

sdružení czela.net nominuje na místopředsedu svého člena dana_tencla (4 pro, 1 se zdržel)

A3)

Valná hromada ukládá a ukládá danu_tenclovi podat návrh na registraci NFX do registru sdružení právnických osob vedeného na Středočeském krajském úřadu.

A4)

Valná hromada ukládá JaStovi, aby danovi_tenclovi předal souhlas vlastníka s umístěním sídla v jeho nemovitosti

A5)

Kuba navrhl transparentní účet (1 pro, 4 proti). JaSt navrhl, aby účet byl veden u E-banky s tím že budou výpisy zasílány všem členům 1x za týden. JaSt oznámí členským sdružením číslo účtu, kam mají posílat své členské příspěvky. Variabilní symbol bude IČ členského sdružení. (5 pro)

A6)

Valná hromada ukládá JaStovi zajistit vedení účetnictví u externí firmy s cenou do 15.000 ročně (pro 5)

A7)

Valná hromada ukládá hwsoftovi, aby koordinoval návrh loga. Výběr členové provedou elektronickým hlasováním. (5 pro)

A8)

Valná hromada ukládá předsedovi uzavřít smlouvu na rackový prostor v Sitel POP1, řada B, stojan 6, ve velikosti 15U. (5 pro)

A9)

Valná hromada ukládá JaStovi a danovi_tenclovi, aby zajistili převod domény nfx.cz na sdružení a uhradili náklady, které vznikly dosavadnímu vlastníkovi (4 pro, zdržel se jeden)

A10)

Valná hromada ukládá Mukimu vytvořit základní web nfx včetně tohoto zápisu a stanov. (5 pro)

A11)

Valná hromada stanovuje, že další řádná valná hromada se bude konat dne 28.10.2006 od 16 hodin v sídle sdružení. (5 pro)

A12)

Valná hromada bere na vědomí, že až do změny jsou zástupci členských sdružení ty osoby, které podepsaly zakládající listinu NFX. (4 pro, 1 se zdržel)

B1)

hwsoft zapůjčí switch nejdéle na rok, specifkac zašle dodatečně. Switch bude zapojen přes IP zásuvku Klfree. (5 pro)

 

Přípojky členských sdružení budou realizovány takto:

- czela.net 5-10 Mbit/s, ethernet, termín neurčen, odpovědná osoba za přípojku dan_tencl

- hkfree.net 50Mbit/s, ethernet, listopad

- klfree.net gigový ethernet, 10.10.

- lbcfree.net 10Mbit/s ethernet, říjen

- pilsfree.net 50Mbit/s ethernet, říjen

B2)

Valná hromada rozhoduje, že pro účely propoje s NCX Labyrint bude použita konektivita členů. (5 pro)

C1)

Valná hromada přijímá rozpočet sdružení takto:

prvotni jednorazove naklady : 75.000,- Kč, z toho

• 10.000,- za pripojeni racku na elektriku • 65.000,- switch

mesicni náklady (hradí se čtvrtletně předem) 10.500,-

• 8.330 (7000+DPH) za 1 racku • 2.140 (1800+DPH) za dohled (4×měsíčne reset a jiné zásahy po 15 minutach)

C2)

Valná hromada stanovuje členské příspěvky pro rok 2006 takto:

• vstupní 15.000,- Kč

• čtvrtletní 10.000,- Kč

Pro účel členských příspěvků se poslední čtvrtletí roku 2006 považuje za celé. (5 pro)

Tento zápis byl všem členům přečten, žádný člen neměl žádnou připomínku nebo protest. Všichni přítomní členové souhlasí se zápisem.

Jednání valné hromady bylo skončeno v 22.15 hodin.

Zapsal: dan_tencl

Foto zakladatelů