Zapis z Valne hromady NFX z.s.p.o. konane dne 28.10.2006

v sidle sdruzeni - Vita Nejedleho 1575, Kladno.

Pritomni byli osobne:

 • Czela.net, zastoupene Danielem Tenclem (dale jen dan_tencl)
 • Sdruzeni Klfree.net, zastoupene Jaroslavem Strestikem (dale jen JaSt)
 • Sdruzeni pro svobodny pristup k informacnim technologiim, zastoupene Petrem Lascakem (dale jen hwsoft)
 • Pilsfree, zastoupene Vaclavem Kuchynkou (dale jen Wenda)

Uvedenym zastupcum nebylo odvolano opravneni jednat jmenem jednotlivych sdruzeni.

Dale byli pritomni: Tomas Vokoun (Tom733), Jan Kral (Hany) a Michael Strestik (Eruzemberg) vsichni z Klfree, Pavel Muknsnabl (Muki) a Alexander Klozar (Sasa) oba z Pilsfree, Petr Klejna (nape).

Jednani bylo zahajeno v 17:00, Valna hromada je usnaseni schopna, jsou pritomni 4 z 5 clenu. Valna hromada urcuje 4 hlasy jako predsedajiciho JaSta a schvaluje nasledujici program Valne hromady. (Pro-Proti-Zdrzel se) Pristi Valna hromada probehne 13.1.2007 v 15:00, v Hradci Kralove - zapis a obcerstveni zajistuje poradatelske sdruzeni.

PROGRAM 1. radne VH ze dne 28.10.2006 :

 1. Kontrola ukolu
 2. Nove navrhy
 3. Diskuze

A) Kontrola ukolu:

VH0-A3) - Navrh podan, v pondeli (30.10.2006) bude dolozen souhlas vlastnika nemovitosti.

VH0-A4) - viz. VH0-A3

VH0-A5) - viz. VH0-A3, trva

VH0-A6) - viz. VH0-A3, trva

VH0-A7) - VH vyberem z predlozenych variant posunula do finalniho vyberu tri loga, ze kterych bylo nakonec vybrano 1a z uplne prvni nabidky (Benes&Michl) viz. foto 1 Logo NFX

VH0-A8) - byl zabran sektor 2, smlouva bude uzavrena viz VH0-A3 Foto racku

VH0-A9) - viz. VH0-A3, trva

VH0-A10) splneno, VH dekuje Mukimu za rychlost

VH0-B1) splneno, instalovano viz. foto 2

B) NOVE BODY PROJEDNANE 1.RADNOU VH:

B1. Hromadny nakup NOD32

JaSt byl poveren vyjednanim zvyhodnene ceny (350,- + DPH), pokud se podari domluvit, na webovych strankach NFX probehne anketa zajmu, na jejim vysledku bude zaviset pripadna realizace. Anketa bude trvat do 30.11.2006
3-1-0

B2. Nedostupnost webu czfree.net

VH konstatovala ze domena jiz byla uhrazena (prodlouzena) a tedy neni duvod situaci resit. VH se usnesla ze pokud podobna situace nastane v budoucnu, je NFX ochotno domenu technicky provozovat a rizeni ponechat na "mezicloudy" (t.j. shlukem vsech cloudu)
4-0-0

B3. reseni DNS

 • fyzicke zrizeni DNS pro domenu czf 10.253.x.x
 • czfree uznani nfx DNS jako ROOT
 • koordinace DNSadminu jednotlivych clenu
VH poveruje Dana_Tencla navrhem reseni
4-0-0

B4. Organizacni reseni konektivity

VH zrizuje "Komisi pro konektivitu" ve ktere zasedaji pouze clenove podilejici se na realizaci cile dle Cl.II odst.2 Stanov, VH zmocnuje "Komisi pro konektivitu" aby urcovala vysi dodatecneho clenskeho prispevku (pro cleny teto komise). VH projednala navrh mozneho usporadani technickeho reseni NFX pro dalsi diskusi (viz. obr) a uklada projednat tento navrh ve svych sdruzenich tak, aby jej bylo mozne co nejdrive realizovat. Návrh uspořádání NFX
4-0-0

B5. zadost o clenstvi NFX v NIX

VH uklada JaStovi projednat s Radou Klfree.net souhlas Klfree.net jakoz to LIRa (drzitele AS) za ucelem podani zadosti o clenstvi v NIX.CZ jmenem NFX. Dale uklada projednat moznost prevodu clenstvi RIPE na NFX s prislusnou kompenzaci vzniklych nakladu ve prospech Klfree.net.
3-1-0

B6. Jednaci rad

Zastupce Pilsfree predlozil nasledujici navrh:

Jednací řád valné hromady Neutral czFree eXchange

Hlava 1 - Svolávání

(1) Valná hromada se svolává dle čl. V. odst. 1a a 1b Stanov.

(2) Lhůta na svolání valné hromady předepsaná Stanovami může být překonána pouze tak, že se všichni členové dostaví k zahájení jednání a všichni vysloví souhlas se zkrácením lhůty.

(3) Na každé zasedání obdrží členové písemnou pozvánku s programem. Pokud to vyžaduje charakter programových bodů, budou s dostatečným předstihem rozeslány i podkladové materiály.

Hlava 2 - Jednání

(4) Valná hromada je podle čl. V. odst. 1d Stanov usnášeníschopná vždy.

(5) Valná hromada obvykle jedná za osobní účasti členů.

(6) Valná hromada může jednat i vzdálenou formou (dále jen virtuální valná hromada) prostřednictvím prostředku dálkové komunikace (např. konferenční hovor, e-mail, diskusní fórum). Prostředek dálkové komunikace musí být přístupný všem členům.

(7) Osobního jednání valné hromady se další členové mohou zúčastnit prostředkem dálkové komunikace. Taková vzdálená účast musí být oznámena předem. Komunikační prostředek musí v minimálním případě zajišťovat oboustranný přenos zvuku z jednání v reálném čase. Během jednání musí být zajištěn přenos písemných podkladů k jednání v reálném čase.

(8) Pokud se alespoň 20% členů vysloví pro valnou hromadu pouze za osobní účasti členů, musí se valná hromada konat pouze za osobní účasti členů. Toto platí i pro vzdálenou účast jednotlivců dle odst. 7.

(9) Zasedání jsou neveřejná.

(10) Jednání valné hromady předsedá předsedající dle čl. V. odst. 1e Stanov.

Hlava 3 - Hlasování

(11) Hlasování na valné hromadě je prováděno dle čl. V. odst. 1c Stanov.

(12) Ke každému bodu schváleného programu valné hromady otevře předsedající rozpravu. Po uzavření rozpravy a podání návrhů rozhoduje valná hromada hlasováním. O návrzích hlasuje valná hromada vždy v opačném pořadí, než v jakém byly podány.

(13) Hlasující projevují vůli třemi možnými postoji: „pro návrh“, „proti návrhu“, nebo „zdržel se“.

(14) Každé hlasování (usnesení) je číslováno. Číslo se skládá z pořadového čísla hlasování od počátku roku a z letopočtu za lomítkem. Před číslem jsou umístěny písmena vh, od číslice oddělené pomlčkou.

Vzor: vh-9/2006.

(15) Při použití prostředku vzdálené komunikace s písemnou formou dorozumívání hlasující vyjadřují svou vůli tak, že napíší a odešlou formulaci obsahující číslo hlasování a postoj dle odst. 13. Všichni přítomní členové musí vidět, jak kdo právě hlasoval.

Vzor:

 • Ve věci vh-5/2006 hlasuji pro návrh.
 • Ve věci vh-6/2006 hlasuji proti návrhu.
 • Ve věci vh-7/2006 se zdržuji hlasování.
Hlava 4 - Zápis

(16) Z každého jednání vyhotovuje předsedající nebo jím pověřená osoba zápis. Zápis je vyhotoven během jednání. Námitky jsou řešeny dle čl. V. odst. 1f Stanov. Odsouhlasení námitek jiných účastníků je možné buď e-mailem nebo prostředkem umožňujícím hlasovou komunikaci.

(17) Zápisy z jednání musí být do týdne dostupné na webu členům NFX i členům jednotlivých členských sdružení. Zápisy nemusí být zpřístupňovány veřejnosti.

(18) Zápis musí povinně obsahovat: a) dobu zahájení, místo a formu konání; b) seznam přítomných a způsob jejich účasti na jednání, kdo je předsedajícím a kdo zapisovatelem; c) seznam a krátký popis programových bodů; d) rozhodnutí valné hromady a výsledky hlasování; f) záležitosti, které některý člen výslovně požádal do zápisu uvést. Podání návrhu musí být zaznamenáno v zápise.

Hlava 5 – Závěrečná ustanovení

(19) Jednací řád nabývá účinnosti následujícím dnem po jeho schválení valnou hromadou.

3-1-0

B7. Navrh webu

VH poveruje HWsofta projednanim navrhu designu webu toutez firmou.

4-0-0

B8. BGP nfx (10.253.2.0/24 AS64802)

VH se usnesla, ze každý člen peeruje povinne s kazdym clenem a povinne prijima vsechny rozsahy ktere člen svým jmenem propaguje. Rozsahy propagovane ucastnikem, ktery není clenem, není povinen prijimat. VH prideluje adresy hranicnich routeru:

 • Klfree adresu 10.253.2.1
 • Pilsfree adresu 10.253.2.2
 • Czela adresu 10.253.2.3
 • LBCfree adresu 10.253.2.4
 • HKfree adresu 10.253.2.5
(Czela bude i nadale pouzivat pro NCX 10.253.1.0/24)
4-0-0

B9. Pristup neclenu do switche NFX

VH se usnesla ze umozni pristup do sveho switche i neclenum za predpokladu uhrad predepsanych prispevku. Vysi prispevku stanovi VH individualne kazdemu ucastniku.

4-0-0

C. Diskuse

C1. Sireni audiovizualniho signalu z hlediska "Autorskeho prava"

Muki se pokusi ziskat blizsi informace

C2. Multicast v sitich

C3. Routing a vyporadani se s velkym trafficem

C4. VoIP

C5. Prijimani novych clenu

Jednani bylo ukonceno 29.10.2006 v 03:00

Se zapisem souhlasi: Dan_Tencl za Czelu, JaSt za Klfree, hwsoft za LBCfree, Wenda za Pilsfree,