Zápis z 29. valné hromady NFX 14.6.2014

Jednání bylo zahájeno v 10:00, 14.6. 2014 v sále v domečku, Komořanská 178/35, Praha 4.

A1 Zahájení, volba zapisovatele

Jast navrhuje jako zapisovatele zvolit Jakuba Lázničku. Proběhlo hlasování. Prostou většinou byl zapisovatelem zvolen Jakub Láznička (jakubl - JM-Net o.s.)

Přítomní zástupci sdružení:

Jaroslav Střeštík - KLFree.Net

Jakub Melín - JM-Net o.s.

Radim Horák - MH2Net z.s. (na základě plné moci)

Richard Zenker - CZFree.Net Praha

Pavel Kříž - HKFree.org

Tomáš Dulík - UnArt

Václav Kuchynka - PilsFree

Michal Martiš - SychrovNet

Zbyněk Cimr - KHNet.Info (na základě plné moci)

Ostatní

Pavel Muknšnábl - místopředseda NFX

K 9.34 hod. přítomno 9 hlasujících členů, 0 s přidruženým, celkem tedy přítomno 9 zástupců členských sdruženi z 29. Valná hromada je usnášeníschopná.

29/A2.1Jast navrhuje odsouhlasení předem navrženého programu:

10:00

● Zahájení, volba zapisovatele

● Schválení programu VH NFX

● Úvodní slovo představenstva k této VH

● Schvaleni účetní závěrky

11:00

● Kontrola úkolů z minula

○ 23/F2 VH ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách

○ 25/E1 VH pověřuje statutáry provést příplatek ke kapitálu Freetelu ve výši 300.000,-Kč

○ 25/H1 VH přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Muki: připraveno k nasazení, všechny účty budou fungovat pouze s účty “hlasovátka”.

○ 27/A2 VH pověřuje Mukiho, HWsofta, Giova a Dulika přípravou jednacího řádu valné hromady.

○ 28/H VH pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy o půjčce ve ve výši 1,5 mil Kč. Délka půjčky je stanovena na 36 měsíců s minimálním úrokem dle platné legislativy.

12:00

● Diskuze o změně Stanov

○ Prezentace návrhovaných změn

○ Prezentace Jednacího řádu

13:00

● Oběd

14:30

● Diskuze o změně Stanov

● Členské otázky

● Fungování a budoucnost jednotlivých pracovních skupin

16:00

● Tech/konektivita

○ proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2 (informativní bod)

16:30

● VOIP

○ stav nové ústředny VoIP (VH 25/E2 - nákup nového HW, sdílená ústředna pro členy; informativní bod)

● VaV

○ Bod k hlasování: "Splnění úkolu z VH 17.6.2012: schválení vypořádání zůstatku financí VaV mezi jednotlivé projekty" s cca tímto textem: "Pracovní skupina Výzkum a vývoj schvaluje rozdělení zůstatku financí skupiny na projekty dle výsledků hlasování , tj. následovně:

■ PoE panel 47 667 Kč

■ Freenetis 36 909 Kč

■ GIS pro evidenci sítí 29 009 Kč

■ Měření UBNT zařízení 31 869 Kč

■ Portace Czela Debianu 3.0 23 697 Kč

■ AirOS by 8an 11 440 Kč

■ Celkem 180 590 Kč

○ Informace o nových projektech:

■ voucher "Měření UBNT zařízení + AirOS"

○ CZFree mapa - feature requesty (zpusob zakreslovani opt.tras - rychla otazka do plena)

17:00

● IPTV (stav sledovanitv.cz) + prezentace Nangu.TV multicast IPTV

○ alternativní platformy v NFX? (informativní bod; z diskuzí na mailing-listu)

17:30

● Právo

18:00

● Závěr, večeře (?)

Zaznamenaných hlasů: hlasování prohlášeno za zmatečné.

29/A2.2 Jast navrhuje odsouhlasení předem navrženého programu:

10:00

● Zahájení, volba zapisovatele

● Schválení programu VH NFX

● Úvodní slovo představenstva k této VH

● Schvaleni účetní závěrky

11:00

● Kontrola úkolů z minula

○ 23/F2 VH ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách

○ 25/E1 VH pověřuje statutáry provést příplatek ke kapitálu Freetelu ve výši 300.000,-Kč

○ 25/H1 VH přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Muki: připraveno k nasazení, všechny účty budou fungovat pouze s účty “hlasovátka”.

○ 27/A2 VH pověřuje Mukiho, HWsofta, Giova a Dulika přípravou jednacího řádu valné hromady NFX.

○ 28/H VH pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy o půjčce ve ve výši 1,5 mil Kč. Délka půjčky je stanovena na 36 měsíců s minimálním úrokem dle platné legislativy.

12:00

● Diskuze o změně Stanov

○ Prezentace návrhovaných změn

○ Prezentace Jednacího řádu

13:00

● Oběd

14:30

● Diskuze o změně Stanov

● Členské otázky

● Fungování a budoucnost jednotlivých pracovních skupin

16:00

● Tech/konektivita

○ proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2 (informativní bod)

16:30

● VOIP

○ stav nové ústředny VoIP (VH 25/E2 - nákup nového HW, sdílená ústředna pro členy; informativní bod)

● VaV

○ Bod k hlasování: "Splnění úkolu z VH 17.6.2012: schválení vypořádání zůstatku financí VaV mezi jednotlivé projekty" s cca tímto textem: "Pracovní skupina Výzkum a vývoj schvaluje rozdělení zůstatku financí skupiny na projekty dle výsledků hlasování , tj. následovně:

■ PoE panel 47 667 Kč

■ Freenetis 36 909 Kč

■ GIS pro evidenci sítí 29 009 Kč

■ Měření UBNT zařízení 31 869 Kč

■ Portace Czela Debianu 3.0 23 697 Kč

■ AirOS by 8an 11 440 Kč

■ Celkem 180 590 Kč

○ Informace o nových projektech:

■ voucher "Měření UBNT zařízení + AirOS"

○ CZFree mapa - feature requesty (zpusob zakreslovani opt.tras - rychla otazka do plena)

17:00

● IPTV (stav sledovanitv.cz) + prezentace Nangu.TV multicast IPTV

○ alternativní platformy v NFX? (informativní bod; z diskuzí na mailing-listu)

17:30

● Právo

18:00

● Závěr, večeře (?)

Zaznamenaných hlasů: 9 - 9/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.

A3.1 Úvodní slovo představenstva k této VH

Představenstvo předneslo úvodní slovo.

A4.1 Schválení účetní uzávěrky NFX za rok 2013

Jast znovu upozorňuje na možnost přístupu do účetnictví NFX prostřednictvím flexibee. Jast představil účetní uzávěrku, rozvahu a přílohu k účetní uzávěrce NFX.

Zaznamenaných hlasů: 9 - 9/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen

B1 Kontrola úkolů z minula

● 23/F2 VH ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách - ponecháno na příště

● 25/E1 VH pověřuje statutáry provést příplatek ke kapitálu Freetelu ve výši 300.000,-Kč - nebylo nezbytné - vyrešeno jiným způsobem - splněn nenabytím

● 25/H1 VH přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Pavel Muknšnábl: připraveno k nasazení, všechny účty budou fungovat pouze s účty “hlasovátka”.

● 27/A2 VH pověřuje Mukiho, HWsofta, Giova a Dulika přípravou jednacího řádu valné hromady NFX.

● 28/H VH pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy o půjčce ve ve výši 1,5 mil Kč. Délka půjčky je stanovena na 36 měsíců s minimálním úrokem dle platné legislativy. Smlouva byla uzavřena, peníze převedeny a dorazila první splátka.

C1 Diskuze o změně Stanov a jednacím řádu

11:46 Přišel zástupce MoravaIX - Martin Hlavatý - jelikož se jedná o přidruženého člena, hlasovací počet hlasů se nemění

Proběhla diskuse ohledně změny stanov.

13:00 - 14:00 - oběd.

14:00 - diskuse pokračuje

Komentáře doplněny v souboru, který není přílohou zápisu a bude rozeslán elektronickou poštou statutárním zástupcům členů NFX.

Proběhla diskuse o jednacím řádu. Jednací řád považuje valná hromada za připravený a na příští valné hromadě budě předložen společně s novým návrhem stanov.

C2 Členské otázky

SychrovNet žádá o prodloužení řádného členství na příštích 13 měsíců.

Zaznamenaných hlasů: 9 - 7/1/1 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl odhlasován.

C3 Fungování a budoucnost jednotlivých pracovních skupin

VH byla informována o budoucnosti jednotlivých pracovních skupin.

D1 Tech/konektivita

VH byla informována o novinkách v sitelu. Valná hromada děkuje všem zúčastněným za výbornou práci.

D2 VOIP

Úkol trvá.

D3 VaV

Pracovní skupina Výzkum a vývoj schvaluje rozdělení zůstatku financí skupiny na projekty dle výslednků hlasování, tj. následovně:

■ PoE panel 47 667 Kč

■ Freenetis 36 909 Kč

■ GIS pro evidenci sítí 29 009 Kč

■ Měření UBNT zařízení 31 869 Kč

■ Portace Czela Debianu 3.0 23 697 Kč

■ AirOS by 8an 11 440 Kč

■ Celkem 180 590 Kč

Informace o nových projektech:

■ voucher "Měření UBNT zařízení + AirOS

Zaznamenaných hlasů: 9 - 9/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl odhlasován.

18:07 - Zastupce JM-Net opustil jednání

E1 IPTV

Proběhla diskuze ohledně IPTV, plánuje se setkání skupiny.

L. Závěr

Počet členů NFX k dnešnímu dni (14.6.2014) je 58 769.

● CZF-Praha: 2750 / ~908

● Czela.net: 900 / 350

● Gavanet: 420 / >100

● HKfree: 4024 / >1500

● Jablonka: 1063 / ~650

● JM-Net: 2800 / ~500

● KHnet: 2651 / ~800

● Klfree.net: 5827 / 4430

● Křivonet: 648 / ~80

● Freenet Liberec: 567 / 171

● mh2net: 710 / ~150

● PilsFree: 20992 / 7357

● PVfree: 2011 / >500, + přidružený člen Haná Free Net, o.s.

● UnArt: 5128 / >1200

● UNHfree: 1814 / 300

● Bubakov: 2496 / ~400

● MoravaIX: nezjištěno

● SychrovNET: 4240 / ~3200

Celkem 58769 / >22596

Další valná hromada bude jednodenní dne 22. listopadu 2014 v 10:30 v Plzni( Tachovská 41 - sidlo PilsFree z.s.).

Jednání skončeno v 18:20.

Zapsal: Jakub Láznička

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

● Jaroslav Střeštík - KLFree.Net

● Jakub Melín - JM-Net o.s.

● Radim Horák - MH2Net z.s. (na základě plné moci)

● Richard Zenker - CZFree.Net Praha

● Pavel Kříž - HKFree.org

● Tomáš Dulík - UnArt

● Václav Kuchynka - PilsFree

● Michal Martiš - SychrovNet

● Zbyněk Cimr - KHNet.Info (na základě plné moci)

● Martin Hlavatý - MoravaIX