Zápis z 24. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 23.9.2012 v Novém Strašecí svolané řádně v zápise minulé valné hromady

A. Zahájení valné hromady

Jednání bylo zahájeno 23.9.2012 v 9.06 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomní členové:

 • Czela Matěj Cyrín (mcyrin)
 • HKfree Pavel Kříž (pavkriz)
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Petr Laščák (hwsoft)
 • Pilsfree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree nepřítomen
 • KHnet nepřítomen
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Petr Lázňovský (lazna)
 • Křivonet Jaroslav Jirásek
 • JMNet Martin Šinský (Fci)
 • UnArt Tomáš Dulík
 • PVfree Pavel Kocourek (Catman)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Gavanet přidružený člen, nepřítomen, omlouval se
 • Bubakov přidružený člen, Dana Zelenková (majzdva)
 • Sychrovnet přidružený člen, Michal Martiš (sunny)
 • Cyrilek přidružený člen, nepřítomen
 • Steadynet pozastavené členství, Petr Blahak (blax)

hosté:

 • Daniel Tenčl (Dan_tencl)
 • Luboš Hřivna (HanaFree)
 • Karel Pičman
 • Radim Horák (king_2)
 • Lukáš Kysela (kyslik)
 • Pavel Muknšnábl (Muki)
 • Pavel Šustr (Badla)
 • Zdeněk Hřích (Siner)
 • Dsniel Suchý (Danny)
 • Jiří Zelenka (Klacek)
 • Martin Jirkovský (Blembon)
 • Jiří Syrový (Jrk)
 • Jan Sedlář (Honzeen)
 • Ondřej Vitvar

K 9.06 hod. přítomno 12 hlasujících členů, 1 s pozastavenym členstvim a 2 s přidruženým, celkem tedy přítomno xx zástupců členských sdruženi z 19. Valná hromada je usnášeníschopná.

Zapisovatelem zvolena Eva Němcová (10 pro, 0 proti, 0 zdržel)

A2 odsouhlasení programu

 • A. Zahájení
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 odsouhlasení programu
 • B. Členské otázky
 • C. Kontrola minulých úkolu
 • D. Freetel
 • E. Z jednání pracovních skupin a komise
  • E1 Komise pro konektivitu
  • E2 Pracovní skupina VOIP
  • E3 Pracovní skupina IPTV
  • E4 Technická pracovní skupina
  • E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
  • E6 Právo
 • F. Rozvoj NFX /Freetelu
  • F1 Rozvoj Freetelu
  • F2 Rozvoj NFX
 • G. Správní úkony
  • G1 Úkoly pro příští valnou hromadu
  • G2 Kapitál FreeTelu
 • H. Různé
 • CH. Závěr
 • hlasování: 12 Pro, 0 proti, 0 zdržel se. Valná hromada schvaluje navržený program.

B. Členské otázky

 • nebylo co projednávat

C. Kontrola minulých úkolu

 • 23 VH ukládá pracovním skupinám, aby navrhly způsob vypořádání zůstatků finančích prostředků, které byly naspořeny na jejich činnost. S konečnou platností o tom bude hlasováno na příští VH. Své návrhy předloží do příští VH - "Valná hromada bere na vědomí způsob vypořádání zůstatků v jednotlivých pracovních skupinách." Pro 12, proti 0, zdržel se 0
 • 21 zajistit statutárům NFX přístup k účetnictví Freetelu - trvá, loginy jast zřídí do konce června L.P.2012. - splněno
 • 23. hlasovátko: statutáři dostanou práva vložit lidi hlasující ve skupinách-trvá
 • 22 smlouva na účetnictví NFX - bude se projednávat F2
 • 23/E4 Danny sepíše studii rozvoje hardwaru NFX - trvá
 • 23/E4 Sima aktualizuje ve wiki využití prostoru a hardwaru v Sitelu - splněno
 • 23/E4 všechna sdružení do wiki zapíší heslovitě požadavky (Plan technickeho rozvoje NFX) - zapsané požadavky se předávají do technické pracovní skupiny k projednání na příštím zasedání technické skupiny
 • 23/E6 pracovní skupina právo zpracuje do příště návrh Kodexu člena NFX (občanských sdružení) - trvá
 • 23/F2 Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách - trvá
 • 23/F3 Valná hromada ukládá statutárům zajistit uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů - trvá

D. Freetel

 • Dokončila se smlouva se společností NEC.
 • Obnovená smlouva Racomu s exkluzivitou pro členy NFX. K dispozici bude 5 testovacích spojů Racom pro pásmo 17 GHz.
 • Dohoda s distributorem UBNT-i4wifi.
 • Všeobecné podmínky a smlouvy se dotahují.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1 Komise pro konektivitu:

 • nezasedla, peníze zůstávají v komisi pro pokrytí plánovaných investic

E2 Pracovní skupina VOIP

 • Pracovní skupina rozhodla, že dodavatelé trunků musí být schopni dodat po skončení zúčtovacího období podrobný rozpis uskutečněných hovorů včetně ceny. - platí i pro předchozí období
 • Pracovní skupina souhlasí s převedením prostředků skupiny na NFX. NFX souhlasí s převedením závazků a pohledávek z pracovní skupiny VOIP.
 • Valná hromada souhlasí s převzetím pohledávek a záporného finančního zůstatku cca 1.000Kč pracovní skupiny VOIP do financí NFX jako takového. (11 pro, 0 proti, 1 se zdržel, Křivonet nepřítomen)

E3 Pracovní skupina IPTV

 • Po konzultaci s právníkem : Skupina se usnesla na převedení financí do Freetelu(70tis.Kč). Zájemci, kteří doposud nejsou členy skupiny IPTV zaplatí vstupní příspěvek (10tis.Kč) přímo do FreeTelu (uhradili HKFree, klfree, czela, pilsfree, lbcfree, unhfree, khnet, unart = 8 členů)
 • Sychrovnet doladil smluvní záležitosti, rozešle sdružením smlouvy se souhlasem s použitím sítí, součástí je autorizace diváka. Sychrovnet rozšířil licenci na celou ČR.
 • Freetel nakoupí nezbytný HW pro instalaci nahrávacího serveru a tento poskytne do užívání Sychrovnetu. Nečlenové IPTV nebudou mít k dispozici nahrávání. Připojení a poskytnutí služby od Sychrovnetu na základě smlouvy o zápůjčce infrastruktury sdružení a následně pak registrace členů přímo do formuláře Sychrovnetu.
 • Hardware bude bezúplatně k dispozici všem členům skupiny s vlastní licencí.

E4 Technická pracovní skupina

 • Simandl prezentoval splněný úkol-zmapování obsahu racků NFX1/2 v Sitelu.
 • Valná Hromada souhlasí s navýšením kapitálových fondů Freetelu z prostředků NFX ve výši 410.000,-Kč a ukládá statutárům NFX, aby během šesti měsíců navýšení provedli. (Pro 8, proti 0, zdrželi se 3- jablonka, klfree, pilsfree)
 • Valná hromada ukládá statutárům objednat jeden rack ve Freetelu v ceně 8.000,-Kč bez DPH plus spotřebovaná energie. (Pro 10, proti 0, zdrželi se 2- klfree, jablonka)

E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

 • z minula : Freetel čerpá jeden pobídkový voucher na hanyatko ve spolupráci s dalším subjektem (zdroj), což snad hanyatko umožní dokončit.
 • Skupina rozhodla o zakoupení SW pro plánování radiových spojů v ceně do 230 tis. Kč.
 • Pracovní skupina vkládá prostředky ve výši 230tis.Kč do NFX.
 • Zbylé peníze budou alokovány na spoluúčasti v grantových programech 2012-2013.
 • Sychrovnet vstoupil do pracovní skupiny vývoj a vzdělávání a rozhodl se, že příspěje částkou 10 tis. Kč.

E6 Právo

 • z minula : skupina bude průběžně sestavovat seznam toho, co máme dle zákonů dělat, či na co máme být proškoleni

F. Rozvoj NFX /Freetelu

F1. Rozvoj Freetelu

 • Freetel je oprávněn vést účetnictví, má živnostenský list, používá program Flexibee, NFX jako zákazník
 • VH vzala na vědomí odstoupení Miroslava Vachka z funkce jednatele FreeTelu.

F2. Rozvoj NFX

 • smlouva na účetnictví a administrativu - Statutáři jednotlivých sdružení prostudovali smlouvu o vedení účetnictví a pověřují statutáry NFX jejím uzavřením. (8 pro, 1 proti - Pilsfree, 2 se zdrželi - czf praha a klfree)

G. Správní úkony

G1 Úkoly pro příští valnou hromadu

 • jsou v textu výše
 • Valná hromada pověřuje statutáry provedení úkonů vyplývající z předchozích bodů. Valná hromada ukládá statutárům předložit výsledky hospodaření během 2012.

H. Různé

 • nic

CH. Závěr

Následující řádnou valnou hromadu vyhlásí statutáři NFX na základě dohody na pracovní skupině 12.1.2013 v Praze, Komořanská 35 - Domeček - Praha 12

Počet členů NFX k dnešnímu dni/Počet uživatelů sítě s vysokorychlostní přípojkou (ethernet i optika s rychlostí do centra sítě 100Mbit/s a více):

 • CZF-Praha: 2500 / ~648
 • Czela.net: 772 / 276
 • Gavanet: 420 / >100
 • HKfree: 3647 / >1500
 • Jablonka: 828 / ~530
 • JM-Net: 1440 / ~200
 • KHnet: 2651 / ~800
 • Klfree.net: 5827 / 4430
 • Křivonet: 648 / ~80
 • Freenet Liberec: 466 / 147
 • mh2net: 629 / ~125
 • PilsFree: 17447 / 6211
 • PVfree: 1940 / >450
 • Steadynet: neudáno
 • UnArt: 5128 / >1200
 • UNHfree: 1814 / 300
 • Bubakov: 2496 / ~400
 • Cyrilek:
 • SychrovNET: 3785 / ~2700
 • Celkem 52434 / >20097

Zapsala: Němcová Eva

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

Podpisy ...


Jednání skončeno v 12:45 hod.