Zápis z 13. valné hromady NFX, z.s.p.o.

konané dne 12.12.2009 v Praze svolané řádně v zápise minulé Valné hromady.

A. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 10:30 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Při zahájení je svými zástupci přítomno 13 hlasujících členů sdružení NFX.

 • Czela.net: Samson
 • HKfree: Záviš
 • Klfree.net: Jaroslav Střeštík, JaSt, Klfree
 • LbcFree: Petr Laščák - hwsoft
 • Pilsfree: Václav Kuchynka - wenda
 • KHnet.info: Aleš Kerner - Monty
 • MH2net: Vít Dittrich
 • CZF -Praha: Danny, Libor
 • Křivonet: Giov (na základě plné moci)
 • JM-net: Tomáš Kraus, Kratz (na základě plné moci)
 • evkanet: Petr Kubečka (PeaK)
 • UnArt: Tomáš Dulík (na základě plné moci)
 • Unhfree: Jakub Dvořák (na základě plné moci)
 • Steadynet o.s.: Martin Hlavatý (na základě plné moci)

Přítomno 14 z 14 zástupců členů.

Dále jsou přítomni hosté:

 • Lubomír Buben - HKFree
 • Jiří Syrový - HKFree
 • Martin Fojtík - UnArt
 • Jan Sedlář - UnArt
 • Petr Hruška - CZF-Praha
 • Aleš Příhoda - JMnet
 • Hany – CZF-Praha (FoFrNET)
 • Jan Ptáček – CZF-Praha (P12)
 • Daniel Tenčl - NFX
 • Jakub Dvořák - UNHfree
 • Libor Chocholatý - CZF-Praha
 • Lukáš Žilka – Steadynet o.s.
 • Adam Golecky – CZF-Praha (P12)
 • Lukáš Kysela - MH2net
 • Radim Horák - MH2net
 • Jan Hataš – Czela.net
 • Petr Hájek – Czela.net
 • Miroslav Hybner- JM-net
 • David Páv - LbcFree
 • Martin Havlíček - JM-net
 • Martin Svoboda – KHnet.info
 • Zdeněk Štěpánek - Gavanet
 • Michal Hendrik - Gavanet
 • Matěj Kopecký – Křivonet
 • M. Vachek – Křivonet
 • Petr Simandl – Jablonka.cz
 • Vojtěch Pavlík – Jablonka.cz
 • Martin Kukul - JM-net
 • Jakub Laznička - JM-net
 • Václav Kuchynka - Pilsfree
 • Pavel Muknšnábl - Pilsfree
 • Jaroslav Mrvka - Pilsfree
 • Pavel Valoušek – holesovice.org
 • Pavel Štrál – JM-Net

Celkem 34 hostů

Valná hromada zvolila zapisovatelem:

Harry, HKFree

hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

Valná hromada schvaluje navržený program:

A2 odsouhlasení programu

hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

A3 představení hostitelů: JMNet

Proběhla prezentace

B. Členové, hosté

Gavanet, cloud 10.193.0.0/16 požádal o účast na VH v roli pozorovatele / sympatizanta

*** VH nemá výhrady proti účasti na zasedání

B1 Jablonka požádala o vstup do NFX (představení)

Hlasování o základním přístupu Jablonky do wiki NFX

***hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželo se 1.

C. Kontrola minulých úkolu

C1 Valná hromada ukládá jednotlivým členům do příští valné hromady doplnit chybějící dokumenty ve wiki

 • HKFree chybí IČ
 • KLFree chybí doklad o statutárovi, IČ, stanovy
 • LbcNet – statutár, IČ
 • UnhFree – elektronická přihláška, vstup do konektivity
 • Evkanet – elektronická přihláška
 • Křivonet – elektronická přihláška, prohlášení o nepodnikání v oboru telekomunikací, IČ
 • Steadynet – vše chybí
 • UnArt – vše chybí

úkol trvá – každé sdružení si na stránce zaktualizuje statutárního zástupce a doplní na něj zejména telefonický kontakt; viz i VH 11/G

C2 sdružení Unhfree, Pilsfree, Czela, Křivonet dodají Evkanetu souhlasy s použitím jejich sítí pro účel provozu IPTV (admin at evkanet.net).

úkol odsunut na jednání skupiny IPTV

C3 Připrava krizového scénáře pro případ nutnosti opuštění prostor NFX1. Vypracování technického řešení, harmonogramu činností a cenové náročnosti (JaSt, Gadam, Sláva)

přesunuto do jednání technické skupiny

C4 Problematika DPH – komunikace s právní kanceláří (Wenda,giov,Dana Tenčl)

přesunuto do jednání technické skupiny

D. Volby statutám a stanovení členských příspěvků

Kandidáti

 • Adam, Gadam
 • Jaroslav Střeštík, JaSt
 • Pavel Muknšnábl, Muki

D1 Hlasování o zvolení Gadama místopředsedou NFX

hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

D2 Hlasování o zvolení JaSta předsedou NFX

hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželo se 1.

D3 Hlasování o zvolení Mukiho místopředsedou NFX

hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

(proběhlo jednání pracovních skupin)

Unhošť a HKFree opustili jednání Valné hromady ve 20:00

Změna zapisovatele ve 20:00: Aleš Příhoda (Alex)

hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 0.

D5 Zrušení skupiny Racek

VH ruší pracovní skupinu Racek a na základě jejich rozhodnutí přijímá zůstatek finančních prostředků ve výši 6,70 Kč

hlasování: Pro 8, Proti 1, Zdrželo se 1.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1 Komise pro konektivitu, Právo a Technická skupina (společné jednání)

Komise pro konektivitu poskytuje ze svých prostředků základní kapitál 200.000 Kč pro založení společnosti s ručením omezeným.

Komise pro konektivitu děkuje Jastovi za dosavadní práci a vyslovuje mu důvěru pro další činnosti

Diskuze k výběru ISP na další období

Proběhla diskuze

Tiscali

Komise ukládá statutárním orgánům uzavření smlouvy.

Příprava krizového scénáře pro případ nutnosti opuštění prostor NFX1. Vypracování technického řešení, harmonogramu činností a cenové náročnosti (JaSt, Gadam, Sláva)

Proběhla diskuze nad tímto scénářem

Problematika DPH - komunikace s právní kanceláří (Wenda, giov, Dan Tenčl)

Úkol splněn

Výhled potřeb veřejných IPv4 adres pro jednotlivé členy (žádost o nové PA)

Danny podal návrh na alokování dalšího rozsahu IP adres v objemu /20

Upgrade linky NFX1-NFX2 na 10G

VH pověřuj statutáry zajištěním upgrade linky NFX1-NFX2

Upgrade linky do DT na 10G

VH pověřuj statutáry zajištěním upgrade linky DT

Upgrade linky do NIX ze 2G na 11G

VH pověřuj statutáry zajištěním upgrade linky NIX

F. Rozpočet NFX 2010

Stanovení výše členského příspěvku

Stanoveno

S platností od 1.1.2010 stanovila valná hromada měsíční členské příspěvky na 1Q 2010 v následující výši:

(viz papírová podoba zápisu)

Splatnost členských příspěvků je pátý den daného měsíce.

hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

předpokládané příjmy/výdaje

Probráno

NFX operátor

JaSt doporučil zřízení druhého IČ, giov doporučil formu s.r.o, zakladatelem jako jediným společníkem bude NFX, telekomunikační licence neveřejného operátora bez ŽO, jednatelé JaSt a giov – jednající samostatně, provozní náklady budou řešeny na další VH, název společnosti bude FreeTel, s.r.o. se základním jměním ve výši 200.000 Kč

hlasování o názvu a formě společnosti: Pro 9, Proti 1, Zdrželo se 0.

Valná hromada pověřuje statutární zástupce založením společnosti FreeTel, s.r.o.

hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 0.

Výdaje související se založením s.r.o. budou uhrazeny z prostředků NFX. Valná hromada souhlasí s uvolněním částky 10.000 Kč.

hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 0.

G. CZFree.NET

H. Diskuse, různé

Diskuse o změnách ve stanovách členských sdružení

Stav vstupu do CZ.NIC

Řešení se blíží

Ochrana informací v NFX

Probráno

Provoz mailinglistu NFX, etika chování

Diskuze: přidělení přístupů pro správce konferencí

Správa identit v NFX

Odloženo na příště

Akce Shitel (Lazňova idea, realizovatelnost)

Odloženo na příště

I. Závěr

Ukončení 13. valné hromady v 0:35.

Sčítání členů:

 • Klfree.net: ?5271? členů
 • Pilsfree: 11293 členů
 • MH2net: 575 členů
 • CZF-Praha: ?1160? členů
 • Křivonet: 491 členů
 • jmnet: 490 členů.
 • UnArt: ?2500? členů.
 • KHnet: 2250 členů
 • LBCfree: 299 členů

Příští valná hromada bude 27. 3. 2010 od 10 h v Nové Město na Moravě.

(Podpis všech přítomných statutárních zástupců)