Zápis z 27. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané v Praze dne 25.1.2014, řádně svolané pozvánkou v zápise 26. valné hromady

A. Zahájení valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 9:10, 25.1. 2014 v sále v restauraci U Papežů, Starochodovská 28, Praha 4.

A0.1 Zahájení, volba zapisovatele

Jast navrhuje jako zapisovatele zvolit Jakuba Lázničku. Proběhlo hlasování. Prostou většinou byl zapisovatelem zvolen Jakub Láznička (jakubl - JM-Net o.s.)


Přítomní zástupci sdružení:

Jaroslav Střeštík (Jast) KLFree.Net

Petr Simandl (simandl) - Jablonka.cz

Jakub Melín (divizna) - JM-Net o.s.

Aleš Kerner - KHNet

Petr Laščák - LBCFree

Ivan Novotný - SychrovNet

Honza Sedlář - UnArt na základě plné moci

Václav Kuchynka (Wenda) - PilsFree

Pavel Kříž - HKFree na základě plné moci

Libor Dufek - Morava IX

Martin Jirkovský - Bubakov.net

Richard Zenker - CZF-PRaha

Vít Dittrich (vitis) - mh2Net

Matěj Kopecký - Křivonet

Dušan Vojáček - Cyrilek.net

Marek Fučík - UNHfree.net

Martin Zatloukal - PVFree

Zdeněk Štěpánek - Gavanet


Hosté:

Daniel Suchý (danny) CZF-Praha

Michala Lorethová (targi) CZF-Praha

Martin Svoboda, Ludvik - KHNet

Ladislav Šorčík, Dalicros - KHNet

Jan Moravčík, Hondaq - KHNet

Stanislav Kinšt - KLFree

Martin Hlavatý - Morava IX

Martin Pelikán - Morava IX

Petr Baláži - Morava IX

Petr Gajdik - Cyrilek.net

Radim Horák - mh2net

Luděk Svoboda - Sledovanitv.cz

Radim Beňovský - Sledovanitv.cz

Pavel Študent (masterpaja) - PVFree.Net

Michal Makovec (morpheus) - PVFree.Net

Dominik Strnad - UNHfree.net

Jaroslav Macejko - UnArt

Petr Šlinz (soooc) - UnArt

Pavel Muknšnábl - PilsFree

Tomáš Dulík - UnArt


K 9.34 hod. přítomno 15 hlasujících členů, 3 s přidruženým, celkem tedy přítomno 18 zástupců členských sdruženi z 19. Valná hromada je usnášeníschopná.


A1. odsouhlasení programu


27/A1.1. Petr Laščák z LBCFree navrhuje přesun bodu ve 12:00 za bod ve 14:00 a naopak


Zaznamenaných hlasů: 15 - 7/7/1 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh nebyl schválen.


Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné, bude provedeno nové, již elektronické hlasování.


27/A1.2. Petr Laščák z LBCFree navrhuje přesun bodu ve 12:00 za bod ve 14:00 a naopak

Zaznamenaných hlasů: 14 - 6/6/2 (Pro/Proti/Zdržel se) - problém s elektronickým hlasováním JM-Net, volba bude opakována. 27/A1.3. Petr Laščák z LBCFree navrhuje přesun bodu ve 12:00 za bod ve 14:00 a naopak


Zaznamenaných hlasů: 15 - 7/6/2 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh nebyl schválen


27/A1.4. Jast navrhuje odsouhlasení předem navrženého programu:


9:00
 • Zahájení, volba zapisovatele (A0)
 • Schválení programu VH NFX (A1)
 • Úvodní slovo představenstva k této VH + !!krátká!! diskuse o jednacím řádu (A2)


10:00
 • Kontrola úkolů z minula (B1)
 • Freetel: roční zpráva o hospodaření - 2013 (B2)
 • Freetel: komentář jednatele ke stavu a budoucnosti Freetel-u (B3)


11:00
 • Freetel: komentář místopředsedů NFX k Freetel-u, návrhy k řešení? (C1)
 • Freetel: diskuse… (C2)


12:00
 • Volba představenstva NFX: návrh a schválení volební procedury (D1)
 • Představení kandidátů a jejich programu (D2)
 • Volba představenstva - hlasování (D3)


13:00
 • Oběd (E)


14:00
 • Perspektiva NFX, vyhodnocení rizik, strategické cíle (F1)
 • Freetel - strategie, zaměření, závěr (F2)
 • Členské otázky (F3)


15:00
 • Prezentace zkušeností ze sdružení - Pilsfree (G1)
 • Tech/konektivita (G2)


16:00
 • VOIP (H1)
 • VaV (H2)


17:00
 • IPTV (stav sledovanitv.cz) + prezentace Nangu.TV multicast IPTV (I)


18:00
 • Právo (J)


19:00
 • Večeře (K)
 • Volná debata o všem na místě (bude nutné odejít do 23:00) (K)


Zaznamenaných hlasů: 14 - 9/0/5 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.

A2. Úvodní slovo představenstva

Tomáš Dulík by rád změnil způsob jednání vzhledem ke sdružením, které dojíždejí daleko. Navrhuje aby každý návrh byl proměněn v hlasování a existovalo časové omezení.


9:52 Přišel zástupce Czela.Netu (mcyrin) Matěj Cyrín.

K 9.52 hod. přítomno 16 hlasujících členů, 3 s přidruženým, celkem tedy přítomno 19 zástupců členských sdruženi z 19.

Pavel Muknšnábl prezentoval zkušenosti ze sdružení PilsFree.

Jaroslav Střeštík prezentoval zkušenosti.

Valná hromada pověřuje Mukiho, HWsofta, Giova a Dulika přípravou jednacího řádu valné hromady NFX.

B. FreeTel

B1. Kontrola úkolů z minula

 • 23/F2 Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách - trvá.
 • 25/G1 Valná hromada pověřuje statutáry NFX, aby uložili jednateli Freetelu zrušit trunk xPhoNetu nebo snížit poplatek na 0,-Kč - splněno.
 • 25/E1 statutáři : provést příplatek ke kapitálu Freetelu ve výši 300.000,-Kč - trvá.
 • 25/H1 valná hromada přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Muki: připraveno k nasazení, všechny účty budou fungovat pouze s účty “hlasovátka”.
 • 26/D5 Muki prohlédne, do jakých středisek jsou účtované náklady a výnosy Freetelu - prohlédl, splněno.
 • 26/E2 přípojka Jablonky - řešením je fyzický propoj do switche NFX - splněno.

B2. Freetel: roční zpráva o hospodaření - 2013

Jast odprezentoval roční zprávu o FreeTelu. Poděkoval Danovi Tenčlovi za jeho přínos. Jast vysvětlil důvody k odstoupení z funkce jednatele.

B3. Freetel: komentář jednatele ke stavu a budoucnosti Freetel-u

Probráno v diskusi v předchozím bodě.

C. Freetel - návrhy

C1. Freetel: komentář místopředsedů NFX k Freetel-u, návrhy k řešení?

Dulík odprezentoval vlastní pohled na fungování Freetelu.

C2. Freetel: diskuse…

Proběhla diskuse.

13:00 - 14:00 - oběd.

14:00 - diskuse pokračuje

13:10 Odešel zástupce KřívoNetu Matěj Kopecký.

K 13:10 hod přítomno 15 hlasujících členů, 3 s přidruženým, celkem tedy přítomno 18 zástupců členských sdruženi z 19.

Danny se odprezentoval.

D. Volba představenstva

D1. Volba představenstva NFX: návrh a schválení volební procedury

D1.1. Procedura volby představenstva - jast navrhuje volit představenstvo jako celek, nikoliv po jednotlivcích.

Zaznamenaných hlasů: 15 - 9/6/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.

D1.2. Představení kandidátů a jejich programu

Tomáš Dulík se představil.

Pavel Muknšnábl se představil.

Jaroslav Střeštík se představil.

D1.3. Volba představenstva - hlasování

D1.3.1. Jast navrhuje hlasování, valná hromada ustanovuje představenstvo ve složení: Jaroslav Střeštík, předseda; Tomáš Dulík, místopředseda; Pavel Muknšnábl, místopředseda; představenstvu začíná funkční období dnešním dnem, tedy 25.1. 2013.


Zaznamenaných hlasů: 15 - 9/5/1 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.

E. Oběd

Již proběhl.

F. NFX

F1. Perspektiva NFX, vyhodnocení rizik, strategické cíle

Jast představil projekt bezpečná VLAN-a.

Proběhla diskuse ohledně IP adres.

Jast se domluvil s představenstvem o prodloužení svého mandátu jednatele společnosti FreeTel do konce března s tím, že do té doby proběhne hledání nového (dalšího) jednatele a Jast zašle případné možnosti řešení přeuspořádání vlastnické struktury.

F2. Freetel - strategie, zaměření, závěr

27/F2.1. Jednatel FreeTelu žádá o schválení podání žádosti o projekt OPPI ICT.

Valná hromada NFX (přes představenstvo) schvaluje návrh v poměru 12/0/2 (Pro/Proti/Zdržel se).

F3. Členské otázky

Cyrilek.net vystupuje z NFX.

27/F3.1. Gavanet žádá o členství v NFX (o změnu z přidruženého člena na člena řádného).

Zaznamenaných hlasů: 15 - 5/8/2 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh nebyl schválen.

G. Prezentace a pracovní skupina TECH

G.1. Prezentace zkušeností ze sdružení - PilsFree

Václav Kuchynka (Wenda) odprezentoval zkušenosti z PilsFree.

19:12 Odešel zástupce Bubákov.netu a UNHFree.Netu, Martin Jirkovský a Dominik Strnad.

K 19:12 hod. přítomno 13 hlasujících členů, 3 s přidruženým, celkem tedy přítomno 16 zástupců členských sdruženi z 19.

G.2. Tech/konektivita

Michal Koláček odprezentoval možnosti výstavby stožárů.

Lukáš Turek odprezentoval výsledky měření bezdrátových zařízení.

20:55 Odešel zástupce PVFree Martin Zatloukal.

K 20:55 hod. přítomno 12 hlasujících členů, 3 s přidruženým, celkem tedy přítomno 15 zástupců členských sdruženi z 19.

27/G.2.1. Danny navrhuje nákup serveru jako hardwarovou obnovu serveru "GAIA" (zakoupen 5/2007, jiz neni podpora) za novy Dell R210 II vc. podpory na 5 let on-site NBD s rozpoctem do 40000 Kc. bez DPH.

Zaznamenaných hlasů: 12 - 12/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se)

H. Další pracovní skupiny

H.1. VOIP

Proběhl.

H.2. VaV

Proběhl.

I. IPTV (stav sledovanitv.cz) + prezentace Nangu.TV multicast IPTV

Proběhlo.

J. Právo

Proběhlo.

K. Večeře

Proběhla

L. Závěr

Počet členů NFX k dnešnímu dni (12.6.2011 [WTF? (konverze na web)]) je 58 769.

 • CZF-Praha: 2750 / ~908
 • Czela.net: 900 / 350
 • Gavanet: 420 / >100
 • HKfree: 4024 / >1500
 • Jablonka: 1063 / ~650
 • JM-Net: 2528 / ~500
 • KHnet: 2651 / ~800
 • Klfree.net: 5827 / 4430
 • Křivonet: 648 / ~80
 • Freenet Liberec: 567 / 171
 • mh2net: 710 / ~150
 • PilsFree: 20992 / 7357
 • PVfree: 2011 / >500, + přidružený člen Haná Free Net, o.s.
 • UnArt: 5128 / >1200
 • UNHfree: 1814 / 300
 • Bubakov: 2496 / ~400
 • MoravaIX: nezjištěno
 • SychrovNET: 4240 / ~3200

Celkem 58769 / >22596

Další valná hromada bude jednodenní dne 15. března 2014 v 9:00 v domečku (Komořanská 35/178, Praha 12) .

Jednání ukončeno v 20:44.

Zapsal: Jakub Láznička

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Jaroslav Střeštík (Jast) KLFree.Net
 • Petr Simandl (simandl) - Jablonka.cz
 • Jakub Melín (divizna) - JM-Net o.s.
 • Aleš Kerner - KHNet
 • Petr Laščák - LBCFree
 • Ivan Novotný - SychrovNet
 • Honza Sedlář - UnArt na základě plné moci
 • Václav Kuchynka (Wenda) - PilsFree
 • Pavel Kříž - HKFree na základě plné moci
 • Libor Dufek - Morava IX
 • Martin Jirkovský - Bubakov.net
 • Richard Zenker - CZF-PRaha
 • Vít Dittrich (vitis) - mh2Net
 • Matěj Kopecký - Křivonet
 • Dušan Vojáček - Cyrilek.net
 • Marek Fučík - UNHfree.net
 • Martin Zatloukal - PVFree
 • Zdeněk Štěpánek - Gavanet