Zápis z 26. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané ve Unhošti dne 14.9.2013, řádně svolané pozvánkou v zápise 25. valné hromady

A. Zahájení valné hromady

Jednání bylo zahájeno 14.9.2013 v 9.30 hodin.

A0 prezence, kontrola hlasovátka

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomní členové :

 • Czela Daniel Tenčl (daniel) na základě plné moci
 • HKfree nepřítomni, omlouval se Kuba
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Karel Picman (picman)
 • PilsFree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree Marek Fučík (Mara)
 • KHnet Aleš Kerner (monty)
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Jan Ptáček (ptak) a Daniel Suchý (Danny)
 • Křivonet Martin Franc (mafr) na základě plné moci
 • JMNet Jakub Láznička jmnet (jakubl) na základě plné moci příchod v 11.05
 • UnArt Jan Sedlář (honzeen)
 • PVfree Pavel Kocourek (catman)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Bubakov Dana Zelenková (majzdva)
 • Sychrovnet Ivan Novotný (korin)
 • Gavanet přidružený člen, Zdeněk Štěpánek
 • Cyrilek přidružený člen, nepřítomen
 • Steadynet pozastavené členství, Petr Blahak (blax22)

hosté :

 • Jiří Zelenka Bubakov (Klacek)
 • Miroslav Vachek Křivonet (Giov)
 • Michal Koláček Unart (beznick2)
 • Petr Šlinz Unart (sooc)
 • Petr Dziacký sychrovnet/unart (beznick3)
 • Pavel Muknšnábl PilsFree (muki)
 • Martin Hlavatý steadynet (marv)
 • Libor Dufek M-wifi (beznick4)
 • Dominik Strnad Unhfree (Litin)
 • Daniel Sedláček unhfree (sedlacekd)
 • Radim Horák mh2net (king_2)
 • Martin Zatloukal pvfree (slezi2)
 • Martin Svoboda khnet (ludva)
 • David Páv lbcfree (spiderlbc)
 • Jakub Andrš sychrovnet (beznick5)
 • Michal Martiš sychrovnet (sunny)
 • Petr Šanda Shiran, podpalubí (psanda)

K 9.34 hod. přítomno 14 hlasujících členů, 1 s pozastaveným členstvím a 1 s přidruženým, celkem tedy přítomno 16 zástupců členských sdruženi z 19. Valná hromada je usnášeníschopná.

Zapisovatelem zvolen Daniel Tenčl - Zaznamenaných hlasů: 13 - 12/0/1 (Pro/Proti/Zdržel se)

A2 odsouhlasení programu

 • A. Zahájení
  • A0 prezence a kontrola hlasovátka
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 Volba zapisovatele
  • A3 Schválení programu VH NFX
 • B. Členské otázky -
  • B0 vyloučení členů
  • B1 Noví členové,
  • B2 Změny statusu členů (o.s. GAVANET)
 • C. Kontrola minulých úkolu
 • D. FreeTel
  • D1 Hospodareni, danove priznani 2012,
  • D2 návrh působení ve vlastních prostorách, povinnost člena odebírat konektivitu
  • D3 povinnost člena odebírat HW ve Freetelu.
  • D4 návrh pravidel hospodaření Freetelu
  • D5 2. statutár FreeTelu, kontrola hospodaření FreeTelu
 • E Tech/konektivita (Plán technického rozvoje, hlasovaci system, propojovací bod na Moravě )
 • F stejné/neutrální podmínky přístupu na Sitel, stejné/neutrální peerovací podmínky pro členy, statistiky infrastruktury NFX, dodatek Montyho - stejné dodržování stanov a dohod o obsazení racku.
 • G VoIP (stav voip, přesun Lbillingu, nákup stroje - litin)
 • H Stanovení jasných pravidel tech. podpory ať už placené nebo neplacené, možnost využití trunku bez registrace v lbillingu, faktury s výpisem volání, možnost fakturace jednotlivým osobám
 • CH Pravo (Nový obč. zákonik, kodex člena NFX, ČTU, změna stanov, dovolba statutárů NFX )
 • I. VVV:
  • I1 8an,
  • I2 Lbc: BBB - zakládání soukromých místností, registrace, požadavky
  • I3 prezentace stavu projektu PoE panel,
  • I4 prezentace FreeNetIS 1.1,
  • I5 návrh řešení financí ve skupině VaV,
  • I6 příspěvek na vývoj IS FreeNetIS z peněz VVV
 • J. IPTV (stav sledovanitv.cz)
 • K. Správní úkony
  • K1 Úkoly pro příští valnou hromadu
 • L. Různé
  • L1. Autorizace přístupu
 • M. Závěr
 • Zaznamenaných hlasů: 14 - 14/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se) Valná hromada schvaluje navržený program.

B. Členské otázky

B0. vyloučení členů

 • valná hromada vyjadřuje nesouhlas s chováním následujících zástupců jednotlivých členů jako příklad toho, jak nechceme, aby se v NFX jednalo:
  • Sima - za šíření nedůvěry a paranoi
  • Ptak - za šíření pomluv na minulé valné hromadě
  • danny - za nadávky v mailové komunikaci
  • litin - za nevhodný přístup k řešení problému členské ústředny VOIP
  • covex - za poškozování dobrého jména NFX (článek na root.cz z 9.9.2013)

Uvedení lidé vyjma nepřítomného covexe s tímto souhlasí a omlouvají se. Hlasování : Pro 10 Pro 2 proti 2 se zdrželi

 • unart navrhuje podminecne vylouceni lbcfree za závažné porušení dobrého jména NFX. Hlasování : Pro 5, proti 7, zdrželi se 2.
 • v 11.05 dorazili zástupci Sychrovnet
 • Valná hromada NFX v souladu s čl. III. odst. 10 stanov upozorňuje člena LBCfree, že porušil své povinnosti člena podle čl. IV odst. 3 písm. a) stanov (rozhodnutí orgánů NFX). Jako porušení je hodnoceno nedodržení důvěrnosti uzavřeného smluvního vztahu o kterém lbcfree byl informován. Zaznamenaných hlasů: 15 - 12/1/2 (Pro/Proti/Zdržel se)

B1. noví členové

 • doručena žádost steadynet o.s. o převod členství na Morava iX z.s.p.o. [1]
 • blax22 přednesl důvody žádosti. Steadynet o.s. má pozastavené čelnství v NFX a nevyvíjí již žádnou činnost. Morava iX z.s.p.o. je obdobou czfree-praha pro Moravu, obsahuje s.r.o. v síti CZFree.Net na Vysočině. Navrhuje slevu ze vstupního členského příspěvku.
 • ptak: jako z.s.p.o. by byl přidružený člen, který nehlasuje
 • Valná hromada přijímá za svého přidruženého člena Morava iX z.s.p.o.Zaznamenaných hlasů: 15 - 8/3/4 (Pro/Proti/Zdržel se) Morava iX byl přijat za přidruženého člena.
 • Blax22 prohlašuje jako statutární zástupce člena steadynet o.s., že ukončuje své členství v NFX k dnešnímu datu.
 • Valná hromada odpouští vstupní členský příspěvek Morava iX z.s.p.o. jako v podstatě nástupnické organizace za bývalého člena Steadynet o.s.

Zaznamenaných hlasů: 15 - 6/6/3 (Pro/Proti/Zdržel se) Návrh nebyl přijat.

B2. přidružené členství

 • přidruženými členy jsou gavanet a cyrilek, pozastaveným steadynet
 • o změnu členství na řádné požádal Gavanet, jiná žádost o změnu nebyla statutárům před valnou hromadou doručena
 • gavanet: nevybočujeme z řady menších sdružení, kolem 500 členů
 • diskuse - aktivita jen v mailech, na valné hromady nejezdí pravidelně
 • Valná hromada mění přidružené členství Gavanetu na řádné. Zaznamenaných hlasů: 15 - 5/8/2 (Pro/Proti/Zdržel se) Návrh nebyl přijat.

C. Kontrola minulých úkolů

 • 23/F2 Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách - trvá
 • 25/D1 VH uklada do pristi VH statutarum Freetelu predlozit odevzdané daňové přiznání 2012 - splněno
 • 25/G1 Valná hromada pověřuje statutáry NFX, aby uložili jednateli Freetelu zrušit trunk xPhoNetu nebo snížit poplatek na 0,-Kč - trvá
 • 25/G1 nákup jednoho dedikovaného serveru pro přesun Lbillingu. Stávající stroj bude využit pro sdílenou ústřednu pro uživatele členských sítí. Rozpočet 36.000,-Kč včetně DPH. - Litin splnil, už je vyměněná i základní deska, po změně IP adres nutno změní všechny trunky, termín asi 1.10.2013
 • 25/E1 statutáři : provést příplatek ke kapitálu Freetelu ve výši 300.000,-Kč - je třeba notářský zápis, trvá
 • 25/H1 valná hromada přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Muki: všechny přístupy se zruší a zůstanou jen přístupy z portálu.

D. Freetel

D1 Hospodareni, danove priznani 2012

 • jast prezentoval výsledky 2012 i aktuální situaci Freetelu
 • Jast : členská sdružení využívají Freetel příliš málo.
 • dulik: jestli přes Freetel chce obchodovat jen část členů, tak lze i založit obchodní sro pro ně
 • Wenda: dílčí části Freetelu nechť jsou nad nulou, zakládat nové sro není nutné.
 • Jestliže některý ze členů potřebuje vyjasnit něco z Freetelu, může se obrátit na statutáry NFX.

15.45 Bubakov zplnomocnil giova k dalšímu zastupování na této valné hromadě, klacek a majzdva odešli

 • Valná hromada ukládá Wendovi a statutárům NFX, aby co nejvíce rozúčtovali položku "centrála" na ostatní střediska. Zaznamenaných hlasů: 15 - 14/0/1 (Pro/Proti/Zdržel se)

D2 návrh působení ve vlastních prostorách, povinnost člena odebírat konektivitu

 • projednáno v rámci jiných bodů

D3 povinnost člena odebírat HW ve Freetelu.

 • projednáno v rámci jiných bodů

D4 návrh pravidel hospodaření Freetelu

 • Wenda: rád bych měl podklady o Freetelu lehce dopředu před valnou hromadou, termín tři dny předem
 • Při nových směrech podnikání vyžadujících smluvní závazek, projedná jednatel Freetelu novou aktivitu se statutáry NFX, případně na valné hromadě

D5 2. statutár FreeTelu, kontrola hospodaření FreeTelu

 • jast : statutárem by měl být ten, s kým budeme tvořit tým, nechci kouli na noze
 • dlouhodobě hledáme někoho k Jastovi
 • Radim (mh2net) se na pomoc Freetelu nabídl a opravdu udělal, děkujeme
 • Muki prohlédne, do jakých středisek jsou účtované náklady a výnosy Freetelu

Hlasování o bodu D jako celek: Schváleno. Zaznamenaných hlasů: 14 - 14/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se)


16.35 odchází Křivonet

diskuse

18.20 odchází jmnet

19.45 odchází gavanet

E.Tech/konektivita

E1 ČTÚ

 • Blax22 očekává zahájení veřejné diskuse v 5GHz, kde asi navrhne povinné DFS, meteo pásma budou možná zcela zakázaná, náhradou by měla být pásma v dnešním indoor 5,1-5,3GHz. Vznikne pásmo 5.9-7GHz se širokými kanály pro dálkové spoje. 40GHz je budoucí pásmo s nevyjasněným využitím, ale šířka pásma tak 80 a 160MHz. Pásmo 60GHz na podzim bude asi otevřené, vzdálenost tak kilometr, cena tak 40.000, 1Gbit/s, volné pásmo. Vývoj také směřuje k 802.at s vyšším příkonem, ne 802.ac.

E2 přípojka Jablonky

 • danny nakreslil schéma přípojky jablonky do NFX, která je společná s jmnetem, což odporuje požadavkům na přípojku člena
 • řešením je fyzický propoj do switche NFX

20.15 odchází moravaix

 • dlouhá hádka u tabule, kterou nikdo nesleduje

E3 Plán technického rozvoje, hlasovaci system, propojovací bod na Moravě

 • nic nového

F1.stejné/neutrální podmínky přístupu na Sitel, stejné/neutrální peerovací podmínky pro členy, statistiky infrastruktury NFX, dodatek Montyho - stejné dodržování stanov a dohod o obsazení racku.

 • Sima urguje po jastovi doplneni do seznamu
 • jast odhaduje, že do měsíce, dvou se doplnění podaří zřídit
 • technická skupina může navrhnout příští valné hromadě technické podmínky, například že o přístup na Sitel bude předem požádáno na noc@nfx.cz s popisem prováděných prací, fotografie se zákresem změn.

G VoIP (stav voip, přesun Lbillingu, nákup stroje - litin)

 • stav serveru prezentován na začátku valné hromady

H Stanovení jasných pravidel tech. podpory ať už placené nebo neplacené, možnost využití trunku bez registrace v lbillingu, faktury s výpisem volání, možnost fakturace jednotlivým osobám

 • litin odešel

CH Právo (Nový obč. zákonik, kodex člena NFX, ČTU, změna stanov, dovolba statutárů NFX )

 • giov po diskusi navrhuje stanovy zatím neměnit, protože navržené změny nejsou v rozporu s novým zákoníkem a netlačí to až tolik.
 • etický kodex - po diskusi jsme se dohodli, že raději se zkusíme eticky chovat (navrhl Sima).

I. VVV

I1 8an

 • UPS - APC HS-500 které používá (tři nezávisle resetovatelné zásuvky), pak Ubiquiti mPower PRO
 • jako náhradu za AirRouter (packetloss na WAN portu při kabelu nad délky 2m) 8an testuje TPlink WR841ND s OpenWRT 12.09, cena kolem 600, IPv6, bez NATu. Sychrovnet má dobré zkušenosti s 941, gavanet potvrzuje u 740.
 • Nové desky (např. DN2800MT) už nemají IDE porty, nelze použít flashdisk s IDE redukcí - používá USB Flashdisk, které mráz nesnáší. Innodisk Industrial Nano USB 1GB/900,-Kč
 • czf mapa je nyní vložitelná do stránek přes iframe

I2 BBB

 • Picman - proběhla prezentace BBB
 • možnost konference v dané místnosti, hlasování

I3 prezentace stavu projektu PoE panel

 • prezentuje dulik
 • proběhl voucher Freetelu - PoE v0.1, LAN management v0.1 byl prezentován ve Vsetíně
 • práce dále pokračují (vouchery na hovnet, unartel) - přes prázdniny hotové PoE v0.2, 2 verze - omezená do hanyho krabice a plná s analog vstupy a silovými výstupy. Připraveno do výroby, proběhne nacenění dle součástek výrobce. Do 40V je to z důvodu cenového zlomu součástek nad 40V.
 • LAN management v0.2 - USB bez FTDI, bootloader, CRC check, limit 10 konexí. Záloha na flashdisk. Watchdog na ping nebo tcp:80. Skriptování PicoC.
 • LAN management v0.3 - změna HW (CPU), stav ze včerejška
 • SW pro zahořování
 • další náklady (50.000 až 90.000 do stadia výroby) by mohlo nést vvv
 • Pilsfree s dalším investováním do poe panelu nesouhlasí, ale příště se podělí o některé výsledky své vývojové části
 • dulik - udělám příště školení Radiolabu

I4 prezentace FreeNetIS 1.1

 • modul evidence optiky ve vývoji
 • modul dhcp server
 • export a import Pohoda, výpisy z Unicredit a dalších 190 oprav
 • package v debianu jsou ke stáhnutí

I5 návrh řešení financí ve skupině VaV

 • o použití zbývajících peněz vvv rozhodnou ti, kteří do vvv přispěli, úměrně dle toho kolik přispěli do pracovní skupiny.

I6 příspěvek na vývoj IS FreeNetIS z peněz VVV

 • je součástí řešení dle bodu I5

J. IPTV (stav sledovanitv.cz)

 • korin (=ivan novotný) přehrál prezentační klip
 • timeshift se uživatelům zpřístupňuje postupně
 • set top box už má i timeshift, zkušební kusy u sychrováků do 2000 objednat na partner@sledovani.tv, ostré tak 1.10.-1.11.
 • ještě neumí poslat hlášku členovi, fotka z androidu jde zobrazit v tv
 • SD nebo HD voleno námi dle sítě
 • na webu lze přeházet pořadí kanálů
 • Michal Jura 571999198 komunikuje s námi
 • rozšířené kanály ano, vlastní ano s nějakým příspěvkem na šifrování, odkaz na místní kanál má monty napsat mailem
 • set top box bude možný i přímo v televizi, tj. bez fyzického boxu, zatím se dokončuje vývoj
 • společnost sledovanitv.cz s.r.o. od 1.9.
 • nepočítá se s lokálním úložištěm
 • "reflektor" začátek 2014 (cashe spoří přenos do netu), počítač 2GB RAM, dvoujádro
 • za set top box platba nejasná, vývoj něco stál
 • uživatel nevypne set top box, jen televizi, tedy přenos běží - zatím neřešeno, ale řešitelné

K. Správní úkony

K1 Úkoly pro příští valnou hromadu

 • 23/F2 Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách
 • 25/G1 Valná hromada pověřuje statutáry NFX, aby uložili jednateli Freetelu zrušit trunk xPhoNetu nebo snížit poplatek na 0,-Kč
 • 25/E1 statutáři : provést příplatek ke kapitálu Freetelu ve výši 300.000,-Kč
 • 25/H1 valná hromada přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Muki: všechny přístupy se zruší a zůstanou jen přístupy z portálu.
 • 26/D1 Valná hromada ukládá Wendovi a statutárům NFX, aby co nejvíce rozúčtovali položku "centrála" na ostatní střediska.
 • 26/D5 Muki prohlédne, do jakých středisek jsou účtované náklady a výnosy Freetelu
 • 26/E2 přípojka Jablonky - řešením je fyzický propoj do switche NFX

L. Závěr

Další valná hromada bude jednodenní dne 25.1.2014 v 9.00 na Jižním Městě.

Jednání skončeno v 21.31 hod.

Zapsal: Daniel Tenčl

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Czela Daniel Tenčl (daniel)
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Karel Picman (picman)
 • PilsFree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree Marek Fučík (Mara)
 • KHnet Aleš Kerner (monty)
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Jan Ptáček (ptak) a Daniel Suchý (Danny)
 • Křivonet Martin Franc (mafr)
 • JMNet Jakub Láznička jmnet (jakubl)
 • UnArt Jan Sedlář (honzeen)
 • PVfree Pavel Kocourek (catman)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Bubakov Dana Zelenková (majzdva)
 • Sychrovnet Ivan Novotný (korin)
 • Gavanet Zdeněk Štěpánek (zdenek)
 • MoravaiX Petr Blahak (blax22)