Zápis z 23. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 17.6.2012 v Mnichově Hradišti svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Předvoj

 • vitis za mh2net prezentoval své sdružení
 • doby poklesu členů už je dávno překonané
 • sdružení existuje 9 let, 617 členů
 • pokládky optiky nedělají na klíč, asi kilometr položený
 • 150Mbit/s okruh do NFX, (11GHz rádio, optika)
 • Mnichovo Hradiště asi 8.000 obyvatel, to není až takový prostor k rozšíření, proto hodně členů je na vesnicích

A. Zahájení valné hromady

Jednání bylo zahájeno 17.6.2012 v 9.33 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomní členové :

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • HKfree nepřítomen
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Karel Picman (picman)
 • Pilsfree Pavel Muknsnabl (Muki)
 • UNHfree nepřítomen
 • KHnet nepřítomen
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Jan Ptáček (ptak)
 • Křivonet Miroslav Vachek (giov) na základě plné moci
 • JMNet Aleš Příhoda (Alex)
 • UnArt Marcel Koňařík na základě plné moci, dostavil se v 9.50
 • PVfree Pavel Šustr (badla)
 • Steadynet Petr Blahak (blax), pozastavené členství
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Gavanet přidružený člen, nepřítomen
 • Bubakov přidružený člen, Dana Zelenková (majzdva)
 • Sychrovnet přidružený člen, Ivan Novotný (ivan) od 10.41
 • Cyrilek přidružený člen, nepřítomen

hosté :

 • Martin Kukal (martin22), jmnet
 • Pavel Štrál (pavel.stral), jmnet
 • Jiří Zelenka (Klacek), bubakov
 • Radim Horák (king_2), mh2net
 • Lukáš Kysela (kyslik), mh2net
 • Daniel Suchý (danny), czf-praha, odešel v 10.52
 • Zdeněk Hřích (siner), czf-praha
 • Michal Koláček (michal), hvfree v 9.50
 • Marcel Koňařík (marinak), unart, hovnet v 9.50
 • Michal Martiš (sunny), Sychrovnet
 • Luděk Svoboda (ludek), Sychrovnet
 • Daniel Tenčl (Daniel)

k 9.43 hod. pritomno 10 hlasujicich clenu, jeden s pozastavenym clenstvim a jeden s pridruzenym, celkem tedy pritomno 12 zastupcu clenskych sdruzeni z 19. Valná hromada je usnášeníschopná.

Zapisovatelem zvolen Daniel Tenčl (10 pro, 0 proti, 0 zdržel)

A2 odsouhlasení programu

 • A. Zahájení
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 odsouhlasení programu
 • B. Členské otázky
 • C. Kontrola minulých úkolu
 • D. Freetel
 • E. Z jednání pracovních skupin a komise
  • E1 Komise pro konektivitu
  • E2 Pracovní skupina VOIP
  • E3 Pracovní skupina IPTV
  • E4 Technická pracovní skupina
  • E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
  • E6 Právo
 • F. Rozvoj NFX /Freetelu
  • F1 Rozvoj Freetelu
  • F2 Rozvoj NFX
 • G. Správní úkony
  • G1 Úkoly pro příští valnou hromadu
 • H. Různé
 • CH. Závěr
 • hlasování: 9 Pro, 0 proti, 1 zdržel se. Valná hromada schvaluje navržený program.

Dostavil se zástupce Unart. Valná hromada má nyní 11 hlasujících členů

B. Členské otázky

 • nebylo co projednávat

C. Kontrola minulých úkolu

 • 21 Přijetí usnesení financování činnosti pracovních skupin a komise (val21: "diskuse o úhradách financích skupin. Badla navrhl, aby existovala dvouletá ochranná lhůta na finance skupin, poté v případě nevyčerpání by spadly do nerozdělených prostředků NFX. Názorů bylo více, problematika by měla být projednána pořádně na příští valné hromadě - "VH ukládá pracovním skupinám, aby navrhly způsob vypořádání zůstatků finančích prostředků, které byly naspořeny na jejich činnost. S konečnou platností o tom bude hlasováno na příští VH. Své návrhy předloží do příští VH." 11/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se)
 • 21 zajistit statutárům NFX přístup k účetnictví Freetelu - trvá, loginy jast zřídí do konce června L.P.2012.
 • 22/D3. Valná hromada ukládá statutárním zástupcům NFX převést zisk za minulý rok do nerozděleného zisku a provést zákonný příděl do rezervního fondu Freetelu - valná hromada Freetelu proběhla, splněno
 • 22/E1. komise pro konektivitu uložila statutárům NFX zajistit optické spoje dle "Kon42" ve výši do 150.000 - splněno
 • 22/E4. hlasování jast navrhuje elektronicky ve skupinách i na valné hromadě. Hlasující se přihlásí asi před každým hlasováním. Muki si troufá do další valné hromady něco spáchat - Jast děkuje Mukimu, splněno. Statutáři dostanou práva vložit lidi hlasující ve skupinách.
 • 22/E6. zpráva o pravni konzultaci odložena na příště - k jmnetu. Giov odkázal na zápis pracovní skupiny Právo "PSP-2/2012", splněno
 • 22/F1 NFX Od CZFree sítí bude akceptovat i IP adresy v RIPE czf neuvedené a povede k nim evidenci NFX.- na vědomí
 • 22 smlouva na účetnictví NFX - statutáři, trvá
 • 22 noví členové : zápis do wiki, Daniel domluví přístupy do wiki - splněno

D. Freetel

 • Jast prezentoval výsledky a činnost Freetelu
 • radiova pojitka - na jednání pracovních skupin blax ukázal další vývoj, promo akce byla rozeslána sdružením, a je ve Friťáku.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1 Komise pro konektivitu:

 • okruhy jsou hotové, Freetel nafakturuje

E2 Pracovní skupina VOIP

 • zřídíme nadřazenou telefonní ústřednu nad L-billingem a umožníme členům se připojit na tuto ústřednu. L-billing poběží dokud ho Unhfree bude potřebovat. Diskuse byla o hlídání limitu provolaných částek k zamezení podvodných volání a o zřízení účtovací ústředny ve Freetelu, která by měla jako zákazníky koncové uživatele.

E3 Pracovní skupina IPTV

 • Sychrovnet doladí smluvní záležitosti, rozešlou sdružením smlouvy se souhlasem s použitím sítí, poplatky ochranným autorským svazům budou asi nezveřejněno (mění se dle zákona), součástí je autorizace diváka. Sychrovnet rozšíří licenci na celou ČR

E4 Technická pracovní skupina

 • Danny sepíše studii rozvoje hardwaru NFX
 • všechna sdružení do wiki zapíší heslovitě požadavky "Plan_technickeho_rozvoje_NFX"
 • Sima aktualizuje ve wiki využití prostoru a hardwaru v Sitelu

E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

 • Freetel čerpá jeden inovační voucher na hanyatko ve spolupráci s dalším subjektem (zdroj), což snad hanyatko umožní dokončit.

E6 Právo

 • viz zápis "PSP-2/2012"
 • giov informoval valnou hromadu o práci skupiny
 • pracovní skupina zpracuje do příště návrh Kodexu člena NFX (občanských sdružení)
 • skupina bude průběžně sestavovat seznam toho, co máme dle zákonů dělat, či na co máme být proškoleni

F. Rozvoj NFX /Freetelu

F1. Rozvoj Freetelu

 • Radiolab bude nainstalován v testovací verzi, hlasovat se bude už hlasovátkem
 • okruhy LLU : pro xDSL má Freetel druhého dodavatele. Lze pronajmout od Telefonicy buď jednotlivé přípojky (což je dražší) nebo část nadhovorového pásma ke koncovému uživateli. Lze použít jako dočasné řešení u novostaveb, kde je jen rozvod telefonu či ve členitých vesnicích po postavení svého rozvaděče u rozvaděče Telefonicy. KHnet tuhle technologii zkouší, testovací projekt bude u člena, který bude mít zájem, Jast rozešle výzvu, až bude mít vše připravené.
  • dodatek mimo VH: KHnet nezkouší, nemá jak. Ale má eminentní zájem a pravděpodobně bude mít k tomu ideální technické podmínky (cca podzim). Ludva
 • zájem o LTE, radiové spektrum obecně

Dostavil se nedospalý přidružený člen Sychrovnet v 10.41

F2. Rozvoj NFX

 • přednáška "Konec hradské soustavy", ve které giov srovnal kočovného panovníka České knížectví 11.století s dnešním uspořádáním NFX a navrhl posílit centrum - sídlo, aktivita navenek. Jast navrhuje uspořádávat pracovní skupiny v Domečku v Praze 12, kde je dobré zázemí, používat Skype/videotelefonii, zatímco valné hromady by i nadále objížděly jednotlivé členy NFX se sumací závěrů z pracovních skupin. Proběhla diskuse s bambilionem názorů.
 • "Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách" 11/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se)

F3. Konkurence jednatele giova

 • giov, jednatel Freetelu oznamuje valné hromadě, jedinému společníkovi Freetel s.r.o., že je jednatelem a vlastníkem společnosti Blond & Brown s.r.o se sídlem Praha 1, Křemencova 1 se stejným předmetem podnikání jako Freetel: "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", "podnikání v elektronických komunikacích", "zajišťování veřejných telekomunikačních sítí" atd. Giov navrhuje, aby jednatelé Freetelu uzavřeli smlouvu o výkonu funkce jednatele." Valná hromada bere oznámení na vědomí. 8/0/1 (Pro/Proti/Zdržel se) Unart a Czf-praha byli v době hlasování nepřítomni, ptak krmil ucho.
 • "Valná hromada ukládá statutárům zajistit uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů" 11/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se)

G. Správní úkony

G1 Úkoly pro příští valnou hromadu

 • jsou v textu výše

H. Různé

 • nic

CH. Závěr

Příští valná hromada se bude konat v Novém Strašecí (bubakov) dne 23.9.2012 od 9.06 hodin. Statutáři rozešlou pozvánku na jednání pracovních skupin, oznámení bude na wiki.

Zapsal: Daniel Tenčl

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Czela Petr Hájek (Samson)
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Karel Picman (picman)
 • Pilsfree Pavel Muknsnabl (Muki)
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Jan Ptáček (ptak)
 • Křivonet Miroslav Vachek (giov)
 • JMNet Aleš Příhoda (Alex)
 • UnArt
 • PVfree Pavel Šustr (badla)
 • Steadynet Petr Blahak (blax)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Bubakov přidružený člen, Dana Zelenková (majzdva)
 • Sychrovnet přidružený člen, Ivan Novotný (ivan)

Jednání skončeno v 12.12 hod.