Zápis z 12. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 6.9.2009 ve Slavičíně svolané řádně v zápise minulé valné hromady.

A. Zahájení

 • Jednání bylo zahájeno v 10:30 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

 • Při zahájení je svými zástupci přítomno 6 hlasujících členů sdružení NFX.
 1. Czela.net: nepřítomen
 2. HKfree: nepřítomen
 3. Klfree.net: Jaroslav Střeštík, JaSt, Klfree
 4. LbcFree: nepřítomen
 5. Pilsfree: Václav Kuchyňka - wenda
 6. UNHfree: Jaroslav Střeštík, JaSt, Klfree - plná moc za litina (Dominik Strnad)
 7. KHnet.info: nepřítomen
 8. MH2net: Petr Šanda – psanda – plná moc za vitis (Vít Dittrich)
 9. CZF -Praha: Jan Král - Hany, Adam Golecký - Gadam - plná moc za Dannyho (Daniel Suchý)
 10. Křivonet: Petr Šanda - psanda
 11. jmnet: Aleš Příhoda - alex,
 12. Steadynet: nepřítomen
 13. UnArt: Roman Ševčík – boner
 • Příjezd jmnet v 11:30.
 • MH2net zplnomocnil psandu ve 12:00.

Přítomno 8 z 13 zástupců členů.

Dále jsou přítomni hosté:

 • Petr Lázňovský - Lazna, CzfPraha
 • Miroslav Vachek - giov, Křivonet
 • Petr Münster - pecak, UnArt
 • Martin Chovančík - chovmar, UnArt
 • Jiří Zelenka - klacek, bubakov.net
 • Dana Vachková - majzdva, bubakov.net
 • Sláva Mrvka - slava, pilsfree
 • Ivana Šandová - Ivasa, křivonet
 • Pavel Boráň - jovak, UnArt,
 • Jiří Sviták - jsvitak, UnArt
 • Michal Kliment - klima, UnArt
 • Tomáš Dulík - dulik, UnArt
 • Pavel Muknšnábl - muki, pilsfree
 • Jakub Láznička - jakubl, jmnet
 • Jitka Kovaříková - kravicka, UnArt

Valná hromada zvolila zapisovatelem

 • Jitka Kovaříková - UnArt

hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0.

A2 odsouhlasení programu

Valná hromada schvaluje navržený program:

 • A. Zahájení
 • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
 • A2 odsouhlasení programu
 • A3 představení UnArt
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Správní úkony
 • C1 Sitel
 • C2 DPH
 • D. Z jednání pracovních skupin a komise
 • D1 Komise pro konektivitu
 • D2 Pracovní skupina VOIP
 • D3 Pracovní skupina Rádio
 • D4 Pracovní skupina IPTV
 • D5 Technická pracovní skupina
 • D6 Výzkum -vývoj -vzdělávání
 • D7 Právo
 • D8 Oběd a jednání komise a pracovních skupin.
 • E. Členové
 • F. CZFree.NET
 • G. Diskuse, různé
 • H. Závěr


Schválení programu:

hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0.


A3 Představení UnArt

 • posunuto na pozdější dobu - 12:00.

B. Kontrola minulých úkolu

Vývoj

 • 08/D2 (10/E2) Valná hromada ukládá jednotlivým členům do příští valné hromady doplnit chybějící dokumenty ve wiki
  • stále u některých sdružení chybí, urychleně se doplní.
  • úkol trvá - každé sdružení si na stránce zaktualizuje statutárního zástupce a doplní na něj zejména telefonický kontakt
 • 10/D4 sdružení Unhfree, Pilsfree, Czela, Křivonet dodají Evkanetu souhlasy s použitím jejich sítí pro účel provozu IPTV (admin at evkanet.net).
  • termín: konec října
  • úkol trvá
 • 10/D5 valná hromada ukládá statutárním orgánům přeložení záložní konektivity DT do prostor NFX2
  • přepojení zrealizováno, dříve použitý propoj mezi NFX1 a NFX2 uvolněn
  • úkol splněn
 • Komise pro konektivitu uvolní ze spoření cca 120T kč na Cisco rozšíření zdroje AC 2ks a zřízení druhého okruhu napájení pro oba popy.
  • zdroje objednány 31.5., dodány, jeden namontovaný, druhý u JaSta
  • rozšíření napájení - NFX1 v jednání s ČDT, NFX2 zrealizováno - děkujeme Gadamovi

Souhrn nových úkolů

C1 – konsolidace Sitelu.

C2 – DPH.

D6 – statutáři vystaví objednávku.

C. Správní úkony

C1 Sitel

Valná hromada se usnesla na vytvoření realizačního týmu, který připraví technické řešení, harmonogram činností a cenovou náročnost migrace NFX. Předpokládá se zvýšení provozních nákladů a tudíž zvýšení čtvrtletních příspěvků. Finální částka bude schválena

elektronickým hlasováním. Podkladem pro hlasování bude finanční rozvaha nachystaná Danem Tenčlem.


Členové týmu:

JaSt, Gadam, Sláva.

Schválení vytvoření realizačního týmu:

hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.

C2 DPH

Valná hromada projednala otázku výhody registrace k DPH a pověřila Wendu a giova a Dana Tenčla komunikací s právní kanceláří za účelem prověření této otázky – poradenské služby, max. 50 000 Kč.


Schválení týmu:

hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.

D. Z jednání pracovních skupin a komise

D1 Komise pro konektivitu

UnArt vstupuje do komise pro konektivitu od 1.10.2009. Musí oficiálně požádat o blok veřejných IP adres a stanovit objem předpokládaného čerpání. Komise zvážila možnosti připojení do zahraničních IXů. Bude s ha-vel internet v rámci Sitelu navázán přímý peering na jím vybudovaném propoji.

D2 Pracovní skupina VOIP

Pracovní skupina požádá valnou hromadu o možnost přečerpání hospodaření ve výši 3 000 Kč do doby než budou předepsány nové příspěvky pracovní skupiny.

D3 Pracovní skupina Rádio

Pracovní skupina je neaktivní.

D4 Pracovní skupina IPTV

Otázka podání žádosti o licenci šíření převzatého vysílání. Úkol trvá. Vzhledem k probíhajícím legislativním změnám pracovní skupina pozastavila aktivity v oblasti licence.

D5 Technická pracovní skupina

Mailing listy s archivem byly zprovozněny na mailman-ovi. Poděkování Danielu Suchému.

D6 Výzkum - vývoj – vzdělávání (V3)

Aktuální projekty:

 • Vývoj ovladačů atheros: hlavním finančním nákladem je vývojář (8an), který bude vyvíjet ath5k ovladač, tak aby fungoval. Podrobnosti se budou řešit za týden, až 8an od-státnicuje. Rozpis členských příspěvků na projekt do konce roku 2009 je uveden na wiki NFX.
 • DB zařízení: Šéfuje Hany. V rámci projektu se bude testovat HW, který se buď koupí přímo v rámci projektu nebo ho zapůjčí garantská sdružení. V tuto chvíli se uvažuje o uzavřeném projektu - tedy přístup k výsledkům budou mít jen garanti.

Pro realizaci projektů byla dohodnuta následující pravidla:

 • Peníze
  1. Každý člen ve V3 dodá následující podklady
   1. Množství peněz a termíny jejich uvolňování pro V3 a to na 1/2 roku dopředu (aktuálně tedy do konce roku 2009)
   2. Vázanost peněz pro jednotlivé projekty - vázané peníze mohou být použity pouze a jen pro daný projekt.
  2. O využití peněz v rámci projektu rozhoduje jeho vedoucí.
  3. Vedoucí projektu připraví rozpočet projektu a ten předloží zástupcům, kteří se na financování projektu podílejí ("garantům"), ke schválení.
  4. V případě potřeby upravit rozpočet (nové potřeby zjištěné až v průběhu výzkumu - přesunutí peněz mezi "škatulkami") musí tyto změny vedoucí nechat schválit garantům.
  5. Pokud se v průběhu běžícího projektu rozhodne přidat další garant, rozhodnou stávající garanti o podmínkách jeho zapojení.
 • Projekty
  1. Projekt je definován svým cílem, který musí být SMART (Specific, Mesurable, Achievable, Relevant/Realistic, Time-bound).
  2. Pokud chce projekt dostat přidělené finanční prostředky, musí mít svého vedoucího (tedy: mohou existovat projekty, které se zatím nezkoumají a čekají na to až se jich někdo ujme).
  3. Vedoucí projektu je odpovědný za čerpání peněz dle schváleného rozpočtu.
  4. Vedoucí projektu měsíčně sestavuje zprávu o průběhu vývoje projektu.
  5. Vedoucí projektu je zodpovědný za dokumentaci k projektu.
  6. Vedoucí projektu rozhoduje o úkolech pro zaměstnance a spolupracovníky projektu. Koordinuje činnost dobrovolníků na projektu. Je hlavní kontaktní osobou.
  7. Vedoucí projektu rozhoduje o využívání prostředků pořízených v rámci projektu (tedy například zapůjčení měřícího přístroje apod.). Prioritou je využití v projektu.
  8. Po každém plánovacím období (tzn. období na které byl stanovený rozpočet) sestavuje vedoucí projektu závěrečnou zprávu za dané období. Ta musí obsahovat:
   1. Informace o skutečném a konkrétním čerpání peněz.
   2. Informace o dosažených výsledcích a to jak úspěšných a cílených tak i těch, které nebyly původně cílem projektu.
   3. Návrhy na další vývoj. Zda má projekt pokračovat a jakým směrem, či má být ukončen nebo jestli z něj mají vzniknout nějaké další projekty.
  9. O tom jak se naloží s výsledky rozhodují garanti (zveřejnění, opensource, nebo omezený přístup).


Komise žádá statutáry o vystavení následující objednávky s tím, že financování proběhne z rozpočtu pracovní skupiny.

Text objednávky:

„Objednáváme úpravy sw ovladače chipsetů atheros řady 5000. Úhrada proběhne ve splátkách po odevzdání dílčích etap. Termín dokončení díla je nejpozději 31.12.2009. Celková částka za dílo byla stanovena dohodou ve výši 160 000 Kč. Dodavatel s odběratelem se dohodli, že výkon autorských práv k dílu náleží odběrateli.“

D7 Právo

Cílem skupiny je vytvořit systém pro výměnu a získávání právních informací – z interních i externích zdrojů. Členové skupiny – křivonet, unhfree, jmnet, unart. Účast dalších je možná zapsáním do wiki. Mimo členů NFX se práce ve skupině účastní i bubakov.net.

D8 Jednání komise a pracovních skupin

E. Členové

Gavanet požádal o vstup do NFX.

Gavanet prozatím neodstranil překážky vstupu do NFX.

F. CZFree.NET

G. Diskuse, různé

Stav vstupu do CZ.NIC – rozpracováno.


Valná hromada souhlasí s návrhem skupiny VOIPu na přečerpání rozpočtu skupiny do výše 3 000 Kč.

Hlasování o přečerpání rozpočtu:

hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.


Valná hromada souhlasí s návrhem skupiny V3 objednání úpravy ovladače atheros a pověřuje statutární zástupce k jejímu objednání.

Hlasování o souhlasu s rozhodnutím skupiny V3:

hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1 (nepřítomen).


H. Závěr

Ukončení 12. valné hromady v 16:08.


Sčítání členů:

 • Klfree.net: 5271 členů
 • Pilsfree: 10354 členů
 • MH2net: 570 členů
 • CZF -Praha: 1160 členů
 • Křivonet: 469 členů
 • jmnet: 434 členů.
 • UnArt: 2500 členů.
 • KHnet: 2168

Příští valná hromada bude 12. 12. 2009 od 10 h v Praze na Jižním městě.