Zápis z 15. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 12.6.2010 v prostorech CVČ Praha 9, Lovosická 21 Praha 9 19000; svolané řádně v zápise minulé valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 10:40 hodin v prostorech CVČ Praha 9.

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomno je svými zástupci 12 hlasujících členů sdružení NFX:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • zástupce Czely nepřítomen
 • zástupce Hkfree nepřítomen
 • Na základě plné moci Jaroslav Mrvka(Sláva), zástupce Pilsfree
 • Dva členové rady Martin Ottmar (Kojot) a Daniel Sedláček (sedlacekd), zástupci UNHfree
 • Daniel Suchý, Jan Král, zástupci CZF-Praha
 • Jaroslav Jirásek (Jaro), zastupce Krivonet
 • Tomáš Kraus, zástupce jmnetu
 • Na základě plné moci Tomáš Kračmar (tocra), zástupce LBCfree
 • Tomáš Dulík (Dulik), zástupce UnArt
 • Vít Ditrich (vitis), zástupce MH2net
 • Na základě plné moci Martin Pelikán, zástupce Steadynetu
 • Na základě plné moci Martin Svoboda (Ludva), zástupce Khnet.info
 • Petr Kubečka (peak), zástupce Evkanetu

Přítomní zástupci přidružených členů:

 • Petr Simandl, zástupce jablonka.cz

Statutáři

 • Petr Hruška, CZF Praha
 • nepřítomen Pavel Muknšnábl, Pilsfree

Dále jsou přítomni hosté:

 • David Halouzka jablonka.cz
 • Petr Šindýlek jablonka.cz
 • Michal Makovec Pvfree.net
 • Pavel Kocourek, PVFree
 • Pavel Šustr, PVFree
 • Lukáš Kuna, Evkanet
 • Ševčík Roman, Unart
 • Jan Ptáček, CZF Praha
 • Petr Veselý, Khnet
 • Lukáš Pospíšil, Jmnet
 • Martin Kukal, Jmnet
 • Aleš Příhoda, Jmnet
 • Pavel Valoušek, CZF Praha
 • Daniel Tenčl, czela.net

Příchody a odchodu vběhem jednání:

 • Ve 12:12 přišel Michael Střeštík (Eruzemberg), Klfree
 • V 15:20 odešel Tomáš Kračmar (tocra), zástupce LBCfree
 • V 17:20 odešli zástupci Pvfree

Valná hromada zvolila zapisovatelem Petra Simandla ze sdružení Jablonka.cz:

Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 1

A2 odsouhlasení programu

Program byl zveřejněn na webových stránkách NFX.

Valná hromada schvaluje navržený program

hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0

B. Kontrola minulých úkolů

B1 - doplnit chybějící dokumenty ve wiki

Klfree – doplněno, UnhFree – doplněno, Křivonet – trvá, Steadynet – částečně doplněno (chybí žádost o vstup do komise konektivity), jablonka - trvá

C. Správní úkony

C1. Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí:

Daniel Tenčl informoval o stavu hospodaření.

C2. Ustanovení rozpočtu na následující čtvrtletí

Jednorázově za první a druhý kvartál (bylo opomenuto na začátku roku): Vývoj 180000Kč

Přidělení prostředků jednotlivým skupinám:
měsíčně [Kč]
III.Q
VOIP4 831
konektivita277 522
vývoj30 000
IPTV0

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1. (v 15:20 odešel zástupce Lbcfree)

C3. Informace o servisní organizaci

Freetel není ještě založen a zbývá stále vyřídit formality kolem založení. Pro Freetel se vyčlení 12000Kč na zřízení a provoz sídla na rok. Dále se vyčlení prostředky na pokrytí administrativních nákladů do výše 15000Kč za měsíc a tyto spotřebované náklady vyfakturuje Freetel na NFX jako celek. Na Freetel se, po založení, převede se účtování voip a konektivity.

Je zapotřebí administrativní pracovník pro následující úkoly:

 • Účetní evidence
 • Vedení Účetnictví
 • Provozní administrativa (podklady pro faktury, pošta)
 • Společné nákupy (dodací listy)
 • Hlídání nedokončených úkolů
 • Reklamace faktur vydaných VoIP účastníkům
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 1.

C4. Ustanovení příspěvků na měsíce červenec až září 2010

Viz papírová verze zápisu

Hlasování o přijetí rozpočtu:

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1. (v 15:20 odešel zástupce Lbcfree)

D. Členové

D1. PVfree.net požádalo o vstup do NFX.

<>Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1. Komise pro konektivitu ukládá statutárům:

E1.1 podpis nové smlouvy s Telia a nákup potřebného hardware.

E1.2 nákup dvou karet s typovým označením WS-X4908-10GE a 16 kusů modulů s typovým označením CVR-X2-SFP.

E2. Pracovní skupina VOIP

Skupina zasedala viz samostatný zápis.

E3. Pracovní skupina Rádio

nemá členy, peníze a aktivity a proto se ruší.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1.

E4. Pracovní skupina IPTV

Skupina nezasedala.

E5. Technická pracovní skupina

- zhodnotila stávající technické řešení a výhledy do budoucna.

Technická komise ukládá statutárům:

E5.1 zajistit 48V zálohu v NFX2. Předpokládá se náklad cca 60 000Kč a hrazeno to bude ze základních prostředků NFX.

E5.2 Upgrade počítačů chaos a pontos v rozsahu cca 10 000Kč.

E5.3 Nákup tří kusů APC PDU za cca 12 000Kč každý.

E5.4 Nákup optických modulů. Jeden kus X2 a dvou XENPAK pro připojení linky do NIXu. Hardware je za cca 45 000Kč. S tím se pojí instalační poplatek pro NIX za navýšení kapacity cca 27 000Kč.

F. CZFree.NET

G. Diskuse, různé

H. Závěr

Příští valná hromada se bude konat dne 18.9.2010 od 9:00 v Prostějově. Pozvánky s časovým plánem rozešle Jaroslav Střeštík nejpozději 3 týdny před termínem VH. Osnovu zápisu pro příští VH zajistí Jan Ptáček.

Zapsal: Petr Simandl

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree
 • Jaroslav Mrvka(Sláva), zástupce Pilsfree
 • Martin Ottmar (Kojot) a Daniel Sedláček (sedlacekd), zástupci UNHfree
 • Daniel Suchý, Jan Král, zástupci CZF-Praha
 • Jaroslav Jirásek (Jaro), zástupce Krivonet
 • Tomáš Kraus, zástupce jmnetu
 • Vít Ditrich (vitis), zástupce MH2net
 • Martin Pelikán, zástupce Steadynet
 • Tomáš Kračmar (tocra), zástupce LBCfree
 • Martin Svoboda (Ludva), zástupce Khnet.info
 • Petr Kubečka (peak), zástupce Evkanetu
 • Tomáš Dulík (Dulik), zástupce UnArtu

Jednání skončeno dne 12.6.2010 hod.

Počet členů NFX k dnešnímu dni je 36 547.

 • Pilsfree: 12494
 • KLFree: 5351
 • HKfree: 2994
 • UnArt: 2500
 • KHnet: 2361
 • Evkanet: 2097
 • UNHfree: 1464
 • CZF Praha: 1300
 • Czela: 831
 • Jablonka.cz: 678
 • mh2net: 584
 • Jmnet: 580
 • Krivonet: 493
 • Steadynet: 492
 • LBCfree: 324
 • Pvfree: 2004