Zápis z 25. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané ve Vsetíně 19.5.2013, řádně svolané pozvánkou předsedy zaslanou poštou všem členům NFX

A. Zahájení valné hromady

Jednání bylo zahájeno 19.5.2013 v 9.40 hodin.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Přítomní členové :

 • Czela Petr Hájek (samson)
 • HKfree Pavel Kříž (pavkriz) na základě plné moci
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Karel Picman (nick nemá !)
 • Pilsfree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree Dominik Strnad (Litin) na základě plné moci
 • KHnet Jaroslav Střeštík (Jast) na základě plné moci
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • CZF-Praha Zdeněk Hřích (siner)
 • Křivonet Miroslav Vachek (Giov) na základě plné moci
 • JMNet Jakub Melín na základě plné moci
 • UnArt Jan Sedlář (honzeen) od 10.00
 • PVfree Pavel Šustr (Badla)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • Gavanet přidružený člen, Zdeněk Štěpánek
 • Bubakov přidružený člen, Dana Zelenková (majzdva), v průběhu valné hromady přijato za řádného člena
 • Sychrovnet přidružený člen, Ivan Novotný
 • Cyrilek přidružený člen, nepřítomen
 • Steadynet pozastavené členství, Petr Blahak (blax)

hosté :

 • Jiří Zelenka (Klacek), bubakov.net
 • Daniel Tenčl (Daniel), Freetel
 • Libor Dudek, m-wifi s.r.o.


K 9.45 hod. přítomno 13 hlasujících členů, 1 s pozastavenym členstvim a 3 s přidruženým, celkem tedy přítomno 17 zástupců členských sdruženi z 25. Valná hromada je usnášeníschopná.


Zapisovatelem zvolen Daniel Tenčl (13 pro, 0 proti, 0 zdržel)

A2 odsouhlasení programu

 • 10.00 dorazil zástupce Unartu, hlasuje 14 členů NFX
 • Sima navrhuje vložit bod programu "B.2 Odsouhlasení členských příspěvků" (8 pro, 5 proti, 1 zdržel) Návrh byl schválen
 • Sima navrhuje vložit bod programu "D.2 Nákup Cisco routeru a switche"

(10 pro, 2 proti, 2 zdržel) Návrh byl schválen

 • Badla navrhuje vložit bod "H1. úvaha o zřízení NFX4 na Moravě"

(12 pro, 2 proti, 0 zdržel) Návrh byl schválen


 • A. Zahájení
  • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
  • A2 odsouhlasení programu
 • B1. Členské otázky
   • Žádosti o vstup, a změny statusu člena (bubakov.net, sychrovnet, m-wifi, cyrilek.net)
 • B2 Odsouhlasení členských příspěvků
 • C. Kontrola minulých úkolu
 • D. Zpráva a vyhodnocení hospodaření za rok 2012
  • D1 Freetel
  • D2 Nákup Cisco routeru a switche
 • E. Z jednání pracovních skupin a komise
  • E1 Komise pro konektivitu
  • E2 Pracovní skupina VOIP
  • E3 Pracovní skupina IPTV
  • E4 Technická pracovní skupina
  • E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
  • E6 Právo
 • F. Rozvoj NFX /Freetelu
 • G. Správní úkony
  • G1 Uprava stanov - pridani elektronickeho hlasovani
  • G2 Úkoly pro příští valnou hromadu
 • H. Různé
 • H1. úvaha o zřízení NFX4 na Moravě
 • CH. Závěr
 • hlasování: 12 Pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasovali. Valná hromada schvaluje navržený program.

B1. Členské otázky - Přijetí nových členů

 • M-wifi s.r.o. http://www.m-wifi.cz/o-nas podal žádost o členství. Společnost představil výkonný ředitel Libor Dudek. Síť používá adresní rozsah 172.16.x, počítá s přečíslováním. S členským příspěvkem nemá m-wifi problém. Hlavním důvodem přihlášky je stát se součástí většího uskupení. Nejpalčivější problém je konektivita. (6 pro, 7 proti, 1 zdržel) Návrh nebyl schválen.
 • Bubákov.net požádal o změnu přidruženého členství na řádné. (13 pro, 1 proti, 0 zdržel) Návrh byl schválen. Počet hlasujících členů NFX je nyní 15.
 • sychrovnet požádal o změnu přidruženého členství na řádné. Při té příležitosti jako pořádající člen popsali vývoj společnosti. Jednatelé a spoluvlastníci jsou Michal Martiš a Ivan Novotný, založení 2004. První poštovní schránka zamčená v elektrorozvodné skříni.Pokrytí Vsetína, obce Liptál a Lhota u Vsetína. 4000 uživatelů, z toho 2800 na optice FTTB (8km v zemi, desítky km nadzemní optiky, EU). Hlasování (12 pro, 2 proti, 1 zdržel) Návrh byl schválen, řádné členství je na jeden rok. Počet hlasujících členů NFX je nyní 16.
 • cyrilek.net o.s. požádal o změnu přidruženého členství na řádné. Hlasování (2 pro, 7 proti, 7 zdržel) Návrh nebyl schválen.

B2. Členské otázky - Odsouhlasení členských příspěvků

 • Sima navrhuje změnit členské příspěvky na 4.000,-Kč měsíčně od 1.7..
 • Jast podal protinávrh na zvýšení členských příspěvků na 15.000,-Kč měsíčně od 1.7.
 • Badla podal protinávrh na zachování stávajících členských příspěvků
 • valná hromada hlasuje nejdřív o protinávrzích.
 • protinávrh Badly o zachování stávajících příspěvků (11 pro, 3 proti, 2 zdržel) Návrh byl schválen, členské příspěvky zůstávají 8.500,-Kč měsíčně. O dalších návrzích není třeba hlasovat.

C. Kontrola minulých úkolů

 • 23. hlasovátko: statutáři dostanou práva vložit lidi hlasující ve skupinách - Muki pokročil, ale hotovo není. Stojíme o hlasování ve skupinách ? Úkol odložen na rozhodnutí pracovní skupiny
 • 23/E4 Danny sepíše studii rozvoje hardwaru NFX - Splněno
 • 23/E4 všechna sdružení do wiki zapíší heslovitě požadavky zapsané požadavky se předávají do technické pracovní skupiny k projednání na příštím zasedání technické skupiny. Úkol splněn
 • 23/E6 pracovní skupina právo zpracuje do příště návrh Kodexu člena NFX (občanských sdružení) - bude zahrnuto v rámci úprav nových stanov NFX
 • 23/F2 Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách - trvá
 • 23/F3 Valná hromada ukládá statutárům zajistit uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů - splněno
 • 24/E2 VOIP zajistit podrobný rozpis uskutečněných hovorů včetně ceny - Daniel splněno
 • 24/E3 rozeslat sdružením smlouvy se souhlasem s použitím sítí - sychrovnet: vyresene, souhlasy jiz nejsou treba
 • 24/E4 provést navýšení kapitálových fondů Freetelu ve výši 410.000 - statutáři - splněno
 • 24/E4 objednat jeden rack u Freetelu v ceně 8.000,-Kč bez DPH plus spotřebovaná energie - statutáři - splněno
 • 24/E5 objednat u Freetelu SW pro plánování radiových spojů - statutáři - splněno
 • 24/F2 uzavřít s freetelem smlouvu na účetnictví a administrativu - statutáři - splněno
 • 24/G1 předložit výsledky hospodaření (Freetelu) během 2012 - statutáři - splněno

D1. Freetel

 • Jast přednesl zprávu o hospodaření Freetelu za rok 2012
 • Flexibee pro členy NFX
 • obchodník Standa Kinšt, dovolat se dá snadněji jemu, je aktuálně na půlúvazek
 • Objemově nejvíce v tržbách zaujímá prodej rádiových pojítek
 • největší zákazníci jsou Unart & spol., Klfree, Pilsfree, czf-praha a nečleni NFX
 • průběžná informace : výsledek hospodaření za 16 měsíců je kladná nula
 • faktury - pomůže, když úhrada přijde dřív než až při splatnosti
 • valná hromada bere na vědomí zpravu o hospodareni za 01/2012 - 04/2013 po strediscich prezentovany JaStem, ucetni zaverka ma odklad danovym poradcem k 30.6.2013. VH uklada do pristi VH statutarum Freetelu predlozit odevzdané daňové přiznání 2012 (16 pro, 0 proti, 0 zdržel). Návrh byl schválen.
 • Blax22 v sobotu přednesl vývoj v rádiových pojítkách, například NEC 400Mbit v 10,5GHz či Racom 17Ghz

D1. NFX

 • Daniel přednesl zprávu o hospodaření za rok 2012
 • odešel Samson, zástupce czela.net, dal plnou moc k hlasování jastovi
 • Valná hromada schvaluje hospodaření za rok 2012 a schvaluje krytí ztráty 9010,08 Kč za rok 2012 z vlastního jmění NFX. (15 pro, 0 proti, 1 zdržel) Návrh byl schválen.

D2. Nákup Cisco routeru a switche

 • Sima si neni jisty, ze je treba provest nakup, postrada lepsi zduvodneni
 • diskuse: Giov navrhuje, aby jednotlivá sdružení poskytla případně nějaké prostředky, možná se slevou na konektivitě. Jast vysvětluje detaily záměru, upřednostňuje nákup na Freetel z daňových důvodů (DPH, odpisy). Sima navrhuje nákup přímo do NFX. Litin navrhuje, aby dozor switche nakoupeného Freetelem byla prováděna komisí pro konektivitu
 • Návrh Simy k hlasování : "Valná hromada žádá statutáry NFX, aby jednateli Freetelu přikázali odložit nákup switche NFX až do další valné hromady. "
 • Protinávrh Badly : valná hromada souhlasi s nakupem Cisco routeru a switche Freetelem. Zaroven si valná hromada NFX vyhrazuje prednostni pravo vyuzivani tohoto switche pro potreby jeho clenu.
 • Hlasuje se nejdříve o protinávrhu (6 pro, 7 proti, 3 zdržel) Protinávrh nebyl schválen.
 • Hlasování o Simově návrhu : 6 pro, 8 proti, 2 zdržel. Návrh nebyl schválen.
 • Litin podává návrh :"Freetel je povinen informovat komisi pro konektivitu o využití portů switche nakoupeného Freetelem" 14 pro, 2 proti, 0 zdržel. Návrh byl schválen.

E. Z jednání pracovních skupin a komise

E1 Komise pro konektivitu:

 • pro nákup switche je potřeba uhradit akontaci
 • Jast žádá o příplatek ke kapitálu pro zlepšení peněžních toků Freetelu ve výši 300.000,-Kč. (11 pro, 3 proti, 2 zdržel). Návrh byl schválen.
 • odešli zástupci bubakova a křivonetu ve 12.58. Bubákov dal plnou moc k hlasování Litinovi. Počet hlasujících členů je nyní 15.

E2 Pracovní skupina VOIP

 • Litin ohlašuje změny v truncích.
 • Valná hromada pověřuje statutáry NFX, aby uložili jednateli Freetelu zrušit trunk xPhoNetu nebo snížit poplatek na 0,-Kč. (14 pro, 0 proti, 1 zdržel). Návrh byl schválen.
 • Litin navrhuje nákup jednoho dedikovaného serveru pro přesun Lbillingu. Stávající stroj bude využit pro sdílenou ústřednu pro uživatele členských sítí. Rozpočet 36.000,-Kč včetně DPH. (13 pro, 0 proti, 2 zdrželi). Návrh byl schválen.

E3 Pracovní skupina IPTV

 • pvfree uhradilo příspěvek iptv do Freetelu
 • sychrovnet předpokládá, že během dvou měsíců instaluje server v Shiranu
 • Sychrovnetu za IPTV Ď.

E4 Technická pracovní skupina

 • ticho po pěšině.

E5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

 • sychrovnet uhradil příspěvek 10.000 do Freetelu

E6 Právo

 • proběhla prezentace

F. Rozvoj NFX /Freetelu

F1. Rozvoj Freetelu

 • bylo předneseno v sobotu

F2. Rozvoj NFX

 • také bylo předneseno v sobotu, korbely vyprázdněny

G. Správní úkony

 • Valná hromada vzala na vědomí souběh funkcí Jasta jako jednatele Fretelu a společnosti dReg s.r.o. Jast prohlašuje, že předmět podnikání společnosti dReg s.r.o. není stejný nebo podobný jako společnosti Freetel s.r.o. a tudíž nedochází ke střetu zájmů. V případě, že by ke střetu zájmů podle §196 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku mohlo dojít, Jast toto neprodleně oznámí statutárním zástupcům NFX. (15 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

G1 Úkoly pro příští valnou hromadu

 • 23/F2 Valná hromada ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách – trvá
 • 25/D1 VH uklada do pristi VH statutarum Freetelu predlozit odevzdané daňové přiznání 2012
 • 25/G1 Valná hromada pověřuje statutáry NFX, aby uložili jednateli Freetelu zrušit trunk xPhoNetu nebo snížit poplatek na 0,-Kč.
 • 25/G1 nákup jednoho dedikovaného serveru pro přesun Lbillingu. Stávající stroj bude využit pro sdílenou ústřednu pro uživatele členských sítí. Rozpočet 36.000,-Kč včetně DPH.
 • 25 návrh, zda by člen NFX neměl povinně odebírat konektivitu z Freetelu - odkládá se na příště.

H. Různé

 • valná hromada přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval.
 • návrh, zda by člen NFX neměl povinně odebírat konektivitu z Freetelu - odkládá se na příště.
 • Steadynet oznamuje, že nějak obnoví členství.
 • Valná hromada prosí giova o přípravu návrhu změny stanov dle připravovaných legislativních změn dle giovovy sobotní prezentace včetně elektronického hlasování. Návrh je třeba rozeslat alespoň měsíc před valnou hromadou.
 • Badla přednesl myšlenku zřízení NFX propojovacího bodu na Moravě.

Bod H byl schválen jako celek (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

CH. Závěr

Další valná hromada bude jednodenní spojená s pracovními skupinami v Unhošti 14.9.2013 od 8.59 hodin. Výrazně se doporučuje přijet den předem !

Jednání skončeno v 14.21 hod.

Zapsal: Daniel Tenčl

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

 • Czela Jaroslav Střeštík
 • HKfree Pavel Kříž
 • Klfree Jaroslav Střeštík
 • Liberec Karel Picman
 • Pilsfree Václav Kuchynka
 • UNHfree Dominik Strnad
 • KHnet Jaroslav Střeštík
 • mh2net Vít Dittrich
 • CZF-Praha Jan Ptáček
 • JMNet Jakub Melín
 • UnArt Jan Sedlář
 • PVfree Pavel Šustr
 • Jablonka Petr Simandl
 • Gavanet Zdeněk Štěpánek
 • Bubakov Jaroslav Střeštík
 • Sychrovnet Ivan Novotný
 • Steadynet Petr Blahak