Zápis z 3. Valné hromady NFX, z.s.p.o.

konané dne 24.3.2007 v Plzni, Husova 58, 301 00 Plzeň

Jednání bylo zahájeno ve 14:20

A. Zahájení

A1 přítomnost členů, usnášení schopnost, zapisovatel

Přítomni jsou osobně:

 • Sasa (člen Kontrolní a revizní komise PilsFree)
 • Hejtmi (technický radní PilsFree)
 • Jakub (technický radní PilsFree)
 • Muki (místopředseda NFX, technický radní PilsFree)
 • Slava (technický radní PilsFree)
 • Wenda (předseda PilsFree)
 • Vladan (správní radní PilsFree)
 • Hany (člen Rady KlFree)
 • JaSt (předseda NFX, předseda KlFree)
 • Tom733 (člen Rady KlFree)
 • Eruzemberg (KlFree)
 • Monty (předseda KHnet.info)
 • Ludva (Radní KHnet)
 • Psanda (místopředseda Neranet, předseda Křivonet)
 • Pája (Neranet, adept na předsedu)
 • MV (místopředseda Neranet)
 • Peter (člen Neranet)
 • Litin (předseda UNHfree.net)
 • Mára (Radní UNHfree.net)
 • dan_tencl (Radní Czela.net)
 • Julian (Hell team, Praha 4)
 • Mifi (Hell team, Praha 4)
 • Stay d (Hell team, Praha 4)
 • Libor (Heaven-czfree.net, Praha 4)
 • Lazna (Pankrac.czf, Praha 4)

z členských sdružení NFX:
PilsFree, KlFree, Czela.Net, UnHfree elektronicky přítomen zástupce LBCfree

Valná hromada byla svolána řádně a je usnášeníschopná.

Zapisovatelem je Wenda.

A2 odsouhlaseni programu

Program:
A. Zahájeni
B. Kontrola minulých úkolu
C. Uzávěrka minulého roku
D. Změna stanov
E. Problematika nových členů
F. Televize
G. Czf4bfu
H. Diskuse (IPv6, ...)
I. Závěr

hlasování: Pro 4, HWsoft se zdržel

B. Kontrola minulých úkolu

00/A6. Valná hromada ukládá JaStovi zajistit vedení účetnictví u externí firmy v ceně do 15.000 ročně TRVÁ Je možné zmocnit účetní k jednání na finančním úřadu. Byly osloveny dvě účetní, bez výsledku. Litin uvedl možnost oslovit svou účetní. Tento úkol přebírá Litin.

00/A8. Valná hromada ukládá předsedovi uzavřít smlouvu na rackový prostor v Sitel POP1, řada B, stojan 6, ve velikosti 15U. SPLNĚNO již před Valnou hromadou, alokováno je dalších 15U. Náhled smlouvy je dostupný na Wiki NFX (smlouva_cd_rack.jpg).

01/B1. Hromadný nákup NOD32 - JaSt TRVA. Termín zrušen, bude projednání příště.

01/B7. VH pověřuje HWsofta projednáním návrhu designu webu toutéž firmou. Grafický návrh titulní strany a strany se stanovami byly předloženy. Proběhla diskuze o velikosti písma, které se zdá být malé. Dále ilustrační obrázek na titulní straně je nevhodný pro činnost NFX. Vhodnějším obrázkem může být switch nebo jiný hardware, který NFX používá, případně lidé, kteří si vyměňují data a komunikují. Obrázky k jednotlivým sekcím webu by si členové VH představovali jako modernější téma, stávající stav budí megalomanský dojem. S ostatními částmi návrhu VH souhlasí. Dále tyto záležitosti bude s autorem návrhu řešit Sláva z PilsFree.

02/C0. Valná hromada ukládá PilsFree připravit návrh změny stanov tak, aby existovalo dvojí členství (řádný člen, člen pozorovatel, pozastavené členství) SPLNĚNO.

02/D1. Valná hromada pověřuje HKfree aby dojednala možnost distribuce signálu pro NFX. Úkol TRVÁ.

02/D2. Valná hromada ukládá statutárním zástupcům zajistit umístění serveru NACEVI do racku NFX. Dan 8.2.2007: "je třeba 1U místa, veřejnou IP adresu a seznam sítí, ktere označíte jako "vlastni" a zásuvku na 230V a RJ45 kabel. Není v zájmu udávat adresy 10.x.x.x, ale veřejné IP adresy. V tomto je technický problém. Adresy z rozsahu NFX nemají s umístením na veřejném rozsahu IP NACEVI serveru problém. V případě potřeby sdružení používající rozsahy veřejných IP adres mimo rozsah NFX se na straně sdružení zřídí překlad na veřejnou IP adresu NACEVI. Oook by tedy měl dodat seznam IP adres NACEVI serverů. Litin požádá Oooka o tento seznam.

02/F1 Valná hromada rozhodla k nakoupenému switchi Huawei S5624P zakoupit rozšířenou záruku za 5% z koncové ceny switche (8200 Kč, prodlouženi záruky na dva roky a výměna vadného dílu do 48 hodin.) SPLNĚNO (JaSt).

02/F2 Valná hromada ukládá Mukimu připravit technické řešení peeringu veřejných IP adres členů sdružení v NFX skrze NFX. Sítě jsou natolik hererogení, je to technický problém. V současné době funguje tento peering přímo mezi PilsFree a HKfree, řešením je tedy způsob každý s každým. Nabízí se jako řešení NAT veřejných zpět na neveřejné CZF. Za tímto účelem musí být nakoupen dedikovaný server.

02/F4 valná hromada ukládá Mukimu založit DNS pro NFX. SPLNĚNO (Muki).

02/G1 - převod domény provede JaSt u svého registrátora. Smlouvu vyhotovil Dan_Tencl. NFX, z.s.p.o. zplnomocňuje JaSta (Jaroslav Střeštík) k převodu domény nfx.cz ze svého vlastnictví na NFX, z.s.p.o. hlasování: Pro 3, zdržel se KLfree, nepřítomen LBCfree

02/J2 - uhrazení členských příspěvků za 1.Q 2007 SPLNĚNO

C. Uzávěrka minulého roku

Byla předložena uzávěrka a přednesena zpráva o hospodaření. Vypracováno danem_tenclem, dotazy nebyly vzneseny.

Hlasování o přijetí této uzáverky a zprávě o hospodaření: pro 4, nepřítomen LBCfree

D.Změna stanov

D1 Valná hromada rozhodla o změně sídla na Víta Nejedlého 3188, Kladno z důvodů toho, že areál byl rozdělen na více částí. S tímto souvisí nahlášení nové adresy na Finanční úřad, na Krajský úřad a případně dodavatelům. Hlasování: pro 4, nepřítomen LBCfree

D2 Valná hromada rozhodla o změně názvu Dan_tencl navrhuje změnu čl. I. odst. 1 z stanov NFX z.s.p.o. na: Neutral czFree eXchange, z.s.p.o., zkratka názvu je NFX, z.s.p.o. Hlasování: pro 5

Přestávka 17:40 až 22:15

D3 Valná hromada rozhodla o změně Stanov Proběhla dlouhá diskuze o úpravách. Hlasování: 4 pro, nepřítomen LBCfree Nové stanovy, které jsou přílohou tohoto zápisu byly schváleny v 1:35 dne 25.3.2007.

D4 Stávající Technická komise ustanovená valnou hromadou se nyní po změně stanov přejmenovává na Technickou pracovní skupinu. Zástupci členů této skupiny jsou Belgarat (KLfree), Hany (KLfree), Hwsoft (LBCfree), Nape (LBCfree), Honyo (Czela.net), Muki (PilsFree), Slava (PilsFree), Kendy (HKfree), Cermis (HKfree), Mara (UNHfree) a Kojot (UNHfree).

E. Problematika nových členů

 • Heaven-czfree.net, spol. s r.o. (60-70 zákazníků, www.heaven-czfree.net)
 • Občanské sdružení Projekt Hell (110 členů, www.hell.jspoj.czf)
 • FoFrNET (30 připojených osob, www.fofrnet.info)
 • Pankrac.czf (50 připojených osob)

Tyto čtyři subjekty mají zájem se spojit v občanské sdružení nebo v zájmové sdružení právnických osob. Představili svojí vizi zajištění spoje do Sitelu a využívání služeb NFX. Úsporu takto vzniklou chtějí využít na rozvoj vnitřní sítě. Přítomní členové NFX vyjádřili předběžný souhlas s přijetím tohoto budoucího subjektu za přidruženého, případně za řádného člena. Toto bude projednáno po předložení jejich stanov. Hlasování: pro 4, nepřítomen LBCfree

Zástupci Kutné Hory již nejsou přítomni. JaSt konstatoval, že též projevili zájem o členství.

F. Televize

Litin navrhuje zřízení Pracovní skupiny Mediaserver. Cílem skupiny je nalezení řešení a realizace legálního streamingu mediálního obsahu. Hlasování: pro 4, nepřítomen LBCfree

Litin za své sdružení do této skupiny jmenuje jako zástupce Psandu. Wenda za své sdružení do této skupiny jmenuje jako zástupce Mukiho.

G. Czf4bfu

Tento projekt vznikl v czf za účelem seznámení členů jednotlivých sítí s tím, co je k využití v jiných cloudech. Viz wiki http://10.93.0.1/wiki/index.php/CZF4BFU a implementace http://10.93.0.1/czf4bfu/ G1 Zástupci na VH byli s tímto projektem seznámeni a doporučují jej zprovoznit ve svých sdruženích dle jejich možností. Hlasování: 4 pro, nepřítomen LBCfree

H. IPv6

H1 Muki předložil návrh na využití IPv6 v členských sítích. Klfree se vyjádřilo, že si objedná rozsah IPv6. Valná hromada NFX ukládá JaStovi, aby zajistil na NIX.CZ propojovací adresu IPv6 a souhlasí s uzavíráním peeringových dohod. Hlasování: pro 3, zdržel se UNHfree, nepřítomen LBCfree

I. Závěr

Ke dnešnímu dni:
datový tok celkem: denní průměr 76 Mbit, špička 5 min. 125 Mbit
datový tok czf: denní průměr 44 Mbit, špička 5 min. 70 Mbit
počet členů: 3722 (PilsFree) + 3434 (KLfree) + 705 (UNHfree) + 841 (Czela.net) + ...

Zapsal: Wenda

Se zápisem souhlasí:

 • Jaroslav Střeštík (JaSt),zástupce Klfree
 • Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czely
 • Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree
 • Dominik Strnad (Litin), zastupce Unhfree

Jednání skončeno dne 25.3.2007 v 3:50 hodin.

Přílohou tohoto zápisu je nové znění Stanov (stanovy zveřejníme po úřední registraci).