Zápis z 30. valné hromady NFX 22.11.2014

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin dne 22.11.2014 v sídle PilsFree, z.s., Tachovská 41, Plzeň.

A.1 Zahájení, volba zapisovatele

Jast navrhuje jako zapisovatele zvolit Václava Kuchynku (Wenda).

Hlasování o volbě zapisovatele. Zaznamenaných hlasů: 13 - 12/0/1 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.

Přítomní zástupci členů:

 • Václav Kuchynka, PilsFree, z.s., předseda Rady
 • Tomáš Dulík, Unart, místopředseda
 • Martin Zatloukal, Pvfree.net, z.s.
 • Richard Zenker, CZfree.net Praha
 • Matěj Cyrín, Czela.net
 • Vít Ditrich, MH2Net
 • Jakub Melín, JM-net, z.s.
 • Marek Fučík, UNHfree. Net, z.s., předseda
 • Tomáš Kračmar, Freenet Liberec, radní
 • Aleš Kerner, KHnet.info, předseda
 • Ivan Novotný, Sychrovnet, jednatel
 • Pavel Kříž, HKfree.org, z.s., člen VV (zastupuje na základě pověření předsedy a jednatele)
 • Jaroslav Střeštík, Sdružení KLfree.net, o.s., předseda NFX

Ostatní:
 • Pavel Muknšnábl, místopředseda NFX, místopředseda PilsFree, z.s.

Hosté:

 • Petr Lázňovský, CZfree.net Praha
 • Radim Horák, MH2net
 • Petr Hájek, Czela.net
 • Adam Golecký, CZfree.net Praha
 • Zdeněk Štěpánek, Gavanet, člen LBCfree
 • Petr Šimandl, Jablonka, LBCfree
 • Michal Makovec, PVfree.net, z.s.
 • Tomáš Janský, PilsFree, z.s., správce
 • Daniel Suchý, CZfree.net Praha
 • Michal Martiš, Sychrovnet

K 10:30 hod. přítomno 13 hlasujících členů, 0 s přidruženým, celkem tedy přítomno 13 zástupců členských sdruženi. Valná hromada je usnášeníschopná.

A.2 Schválení programu 30. VH NFX 22.11.2014

  A.1	Zahájení, volba zapisovatele
  	A.2	Schválení programu VH NFX
  	A.3	Představení novinek v PilsFree
  	B.1	Diskuze o změně Stanov
  	B.2  	Jednací řád
  	C.	Kontrola úkolů z minula
  	D.	Členské otázky
  	E.1	Tech/konektivita
  	E.2	Proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2
  	E.3	Úprava mailinglistu
  	E.4	VOIP
  	E.5	VaV
  	E.6	IPTV
  	E.7	Právo
  	F.	Závěr

Hlasování o předloženém programu Valné hromady. Zaznamenaných hlasů: 12 - 12/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.


A.3 Představení novinek PilsFree

Wenda prezentoval informace o novém sídle spolku, vývoji anténního stožáru 20,5 metru, okruhu DWDM 2x 10 Gbit s 13 POPy a o instalaci zdarma na kabelové i bezdrátové části sítě.


B.1 Diskuze o změně Stanov

Proběhla diskuse nad předloženou změnou Stanov. Podněty vzešli na minulé Valné hromadě a koncept Stanov připravil JaSt ve spolupráci s právníkem p. Hostašem. Přítomní členové prošli předložený návrh a jednotlivé pasáže konzultovali a připomínkovali. Finální verze byla předložena k hlasování.

Přestávka od 13:37 do 15:45

Hlasování o změně Stanov. Zaznamenaných hlasů: 12 - 11/1/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.


B.2 Jednací řád

Valné hromadě byl předložen návrh jednacího řádu valné hromady. Do návrhu byl doplněn požadavek na zasílání podkladů k jednání 3 dny před konáním Valné hromady. Dále se upravila nutnost registrace účastníků (kromě stat. zástupců členů) min. 3 dny před konáním Valné hromady.

Hlasování o zavedení jednacího řádu. Zaznamenaných hlasů: 12 - 12/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.


C. Kontrola úkolů z minula

● 23/F2 VH ukládá statutárům připravit návrh působení ve vlastních prostorách – sídlo FreeTelu i NFX bude změněno v rámci Kladna z Děčínské 3227 na Čechova 1562, kde je zároveň sídlo KLfree a přítomnost pracovníků KLfree.

● 25/H1 VH přijímá princip, aby pověřený zástupce člena NFX měl na starosti přístupy lidí do wiki a konferencí NFX a pravidelně je obnovoval - Pavel Muknšnábl: přístup do wiki vyřešen a mail listy viz níže.

● 27/A2 VH pověřuje Mukiho, HWsofta, Giova a Dulika přípravou jednacího řádu valné hromady NFX. Splněno.

● 30 Muki zajistí úpravu hlasovacího zařízení dle nového znění Stanov.


D. Členské otázky

Nebyly vzneseny žádné požadavky.


E.1 Tech/konektivita

Síť Supernetwork bude odpojena k 31.12.2014, protistranou vypovězen přímý propoj.

Žádosti Abuse na @nfx.cz přeposílá JaSt na členská sdružení a neví, zda se tím pak někdo dále zabývá. Prezentoval program Fenix od NIXu a rád by v budoucnu do tohoto programu vstoupil. Je ale nutné lépe v tomto směru spolupracovat.

Dle Dannyho návodu je dobré si zkontrolovat v RIPE přímý kontakt (abuse-c), aby nechodily emaily na abuse@nfx.cz.


Jednotliví zástupci členů se k této problematice vyjádřili takto:

• Jm-net, MH2Net, Czela, PVfree: V pracovní době hotline a technik mimo pracovní dobu. Reakce jednotky hodin.

• Czfree Praha: Více subjektů a tak by udali více kontaktů.

• Unart: Zajištěn kontakt a možnost zásahu jen 8 hodin v pracovní době.

• PilsFree: Kontakt přes helpdesk, případně kontakt na několik techniků; hraniční routery spravuje více lidí s omezenou zastupitelností

• KLfree: Kontakt přes nonstop helpdesk a technik do půlhodiny provede zákrok na síti

• HKfree: Helpdesk v pracovní době, v té době omezená možnost zákroku na síti, v jinou dobu 5 čísel a zásah v řádu jednotek hodin

• Sychrovnet: Od 8:00 do 22:00 hodin technici k dispozici a v ostatní době 30 minut k zákroku na síti

• KHnet: zástupce nepřítomen

• LBCfree: helpdesk není, správci reagují v řádu hodin

• UNHfree: standardní helpdesk nepoužitelný, ale je plánují přesměrování hovorů na příslušného technika v řádu 30 min až jednotky hodin


V přípravě kybernetický zákon, který nás bude nutit k podobnému cíli, jako je výše uvedeno. Bude nutné Policii poskytnout součinnost a to bez ohledu na NATy status neveřejné sítě. JaSt žádá členy o prodiskutování nasazení hardware/software na Data Retention. Marek Fučík za UNHfree nadnesl záměr založení subjektu, který by zastřešil několik organizací a takto založený subjekt by požádal následně o vstup do NFX a konektivitu by řešil s Freetelem pak hromadně pro všechny zastřešené.


E.2 Proběhlé a plánované práce Sitel/NFX2

JaSt nastínil problém se zaváděním propojů do racku ČD Telematika. Návrhem je z NFX1 udělat dočasnou pasivní spojku a ve výhledu tento POP zrušit. Dále by byl zřízen nový optický propoj z NFX2 do nové serverovny Českých radiokomunikací, kde by byl nový POP. Mezi NFX1 a NFX2 je nový optický kabel o 72 vláknech.

Hlasování o záměru zřízení nového POPu v budově Tower ČRA, představenstvo na další Valné hromadě představí rozpočet akce a předloží ke schválení realizace. Zaznamenaných hlasů: 8 - 8/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.


Upgradován už byl server Gaia a server SIP. Server Pontos nedostačuje výkonem a je dle Dannyho vhodné jej vyměnit, jeho původní funkcí byl router, navrhuje podobnou konfiguraci jako Gaia (cca 40 až 50 tis. bez DPH).

Hlasování o zakoupení nového serveru Pontos v ceně do 50 tis. bez DPH. Zaznamenaných hlasů: 8 - 8/0/0 (Pro/Proti/Zdržel se), návrh byl schválen.


E.3 Úprava mailinglistu

Muki navrhuje úpravu mailinglistů. Přesun principu pošty proběhne v pondělí 1.12.2014, každý člen si ověří, že příslušní zástupci jsou ve správných emailových skupinách.


E.4 VOIP

Muki zopakoval, že pokud někdo nechce používat Lbilling, není problém jej obejít a hovory vyúčtuje Freetel hromadně za měsíc. Pak si každý billing vyřeší sám na své straně.


E.5 VaV

Byla řešena problematika výroby stínících plechů k anténám na více místech.

Ostatní záležitosti VaV nebyly projednány z důvodu nepřítomnosti garanta VaV.


E.6 IPTV

(projednáno v režimu neveřejné)

E.7 Právo

Záležitosti „práva“ nebyly projednány z důvodu nepřítomnosti garanta.


F. Závěr

JaSt poděkoval hostujícímu PilsFree za organizaci.

Další valná hromada bude jednodenní dne 23. května 2015 v 10:00 v Čelákovicích, hostujícím členem bude CzelaNet. Přesné místo konání bude upřesněno v dostatečném časovém předstihu.


Jednání skončeno v 20:55 hodin.


Zapsal: Václav Kuchynka

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tito členové:

(podpisy členů)