Zápis z 20. Valné Hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 2.10.2011 v Plzni svolané řádně v zápise minulé valné hromady

A. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 9:06 hodin zhasnutím světla.

A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel

Omlouvali se mailem : czela, gavanet, hkfree, khnet, evkanet

 • Czela nepřítomen
 • HKfree nepřítomen
 • Klfree Jaroslav Střeštík (JaSt)
 • Liberec Petr Laščák (HWSoft)
 • Pilsfree Václav Kuchynka (Wenda)
 • UNHfree nepřítomen
 • KHnet nepřítomen
 • mh2net Vít Dittrich (Vitis)
 • Evkanet nepřítomen
 • CZF-Praha Daniel Suchý (Danny) - zplnomocněn
 • Křivonet Miroslav Vachek (Giov) - zplnomocněn
 • JMNet Josef Klamo (jklamo) - zplnomocněn
 • Steadynet nepřítomen, pozastavené členství
 • UnArt Jan Sedlář (Honzeen)
 • Jablonka Petr Simandl (Sima)
 • PVfree Michal Makovec (Morpheus) - zplnomocněn
 • Gavanet nepřítomen

k 9:11 hod. pritomno 10 hlasujicich clenu a 0 pridruzeni, celkem tedy pritomno 10 zastupcu ze 16 clenskych sdruzeni

Zapisovatelem zvolen Petr Hruška (10-0-0)

A2 odsouhlasení programu

 • A. Zahájení
 • A1 přítomnost členů, usnášeníschopnost, zapisovatel
 • A2 odsouhlasení programu
 • A3 Schválení žádostí o řádné členství
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Z jednání pracovních skupin a komise
 • C1 Komise pro konektivitu
 • C2 Pracovní skupina VOIP
 • C3 Pracovní skupina IPTV
 • C4 Technická pracovní skupina
 • C5 Výzkum -vývoj -vzdělávání
 • C6 Právo
 • D. Rozvoj NFX /Freetelu
 • D1 Projekt internetizace knihoven
 • D2 CZFree.Net
 • D3 Freetel
 • E. Správní úkony
 • E1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí
 • E2 Stanovení rozpočtu na další období
 • E3 Stanovení členských příspěvků
 • F. Závěr

hlasování: 10-0-0, návrh byl přijat

Valná hromada schvaluje navržený program.

Wenda prezentuje Pilsfree

dorazil zástupce Unhfree - Marek Fučík (Mára)

A3 Schválení žádostí o řádné členství

nebyly podány

B. Kontrola minulých úkolu

 • 19.C1 konektivita : Valná hromada pověřuje statuární zástupce úkony vedoucí k zajištění převodu LIR na Freetel s.r.o. SPLNĚNO
 • 19.C2 VOIP : podpis či nepodpis smlouvy s xPhoNet - Jast - úkol popsán v zápisu pracovní skupiny VOIP Voip22 SPLNĚNO
 • 19.C5 VVV: Valná hromada ukládá statutárním zástupcům k uhrazení faktur - SPLNĚNO

B2 Úkoly pro příští VH

přesun sídla NFX

C. Z jednání pracovních skupin a komise

C1 Komise pro konektivitu:

Jednání komise proběhlo v sobotu, viz zápis ve wiki Kon41.

C2 Pracovní skupina VOIP

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

C3 Pracovní skupina IPTV

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání.

C4 Technická pracovní skupina

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

C5 Výzkum -vývoj -vzdělávání

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání na VH.

C6 Právo

Pracovní skupina nemá žádné body k projednání.

D. Rozvoj NFX /Freetelu

D1. Projekt internetizace knihoven

uvodni mail internetu do knihoven

zúčastnit se chtějí ... (+ přihlásili se mailem : lbcfree)

dnes již připojené knihovny :

 • Unart 17: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Divnice, Nevšová, Štítná nad Vláří, Popov, Loučka, Dolní Lhota, Hostětín, Křekov, Petrůvka, Pitín, Rudimov, Sehradice, Jestřabí, Bohuslavice, Slopné
 • Pvfree 10: Městská knihovna Prostějov 4 provozovny, Ochoz, Hvozd, Vícov, Ohrozim, Hluchov, Přemyslovice

D2. CZFree.Net

kabelnet : "Zde bych zvážil vrácení plného mappera uživateli Kabelnet a vrácení bodů O.S. PWNet do normálního stavu. Řešení co s monitoringem ze strany O.S. JMNet nechám na zvážení radě NFX."

NFX nemá dostatečné informace o této záležitosti. Žádá JMnet o vyjádření a rozhoduje odložit případné rozhodnutí na příští VH.

D3. Informace o Freetelu

JaSt a Dan Tenčl referují o stavu Freetelu

k 1.11.2011 se stává Freetel plátce daně z přidané hodnoty

představen nový ceník Freetelu

automatická změna tarifu o jeden stupeň v případě překročení

Litin podal protinávrh umožnit Freetelu obchodování s nečleny NFX za předpokladu, že tyto obchody nepůjdou proti zájmům jednotlivých členů NFX.

Hlasování: (5-4-2) - návrh nebyl přijat

JaSt podal návrh, žádá VH o možnost obchodování s nečleny NFX. Případné střety zájmu konzultuje s příslušnými sdruženími.

Hlasování: (6-2-3) - návrh byl přijat

JaSt slibuje, že bude usilovat o konsensus ve sporných případech.

VH doporučuje nevytvářet zbytečný převis ve financích a nerozdělený zisk ponechat jako rezervu do dalších období.

jednání opustil Giov

Návrh na paušální úhradu cestovních nákladů statutárů Freetelu v celkové výši 15 000 Kč měsíčně.

Hlasování: (10-0-0) - návrh byl přijat

Giov je zpět na jednání

D4. Nákup nového HW

debata probíhá, bod odložen na 2.Q/2012

E. Správní úkony

E1 Zpráva a vyhodnocení hospodaření v uplynulém čtvrtletí

Daniel Tenčl podal zprávu o hospodaření. K 29.9.2011 je vše uhrazeno, jen czf-praha poslalo peníze dřív

E2 Stanovení rozpočtu na další období

Příděly IV.Q 11 měsíčně

(viz originál zápisu)

E3 Stanovení členských příspěvků

Členské příspěvky měsíční pro 10/2011, 11/2011 a 12/2011:

(viz originál zápisu)

Hlasování: (11-0-0), návrh byl přijat

Členské příspěvky měsíční počínaje 01/2012 včetně až do odvolání:

(viz originál zápisu)

Hlasování: (11-0-0), návrh byl přijat

F. Různé

vzhledem ke stavebním zásahům bude nutná změna sídla NFX, přesunuto na příští VH

G. Závěr

Počet členů NFX k dnešnímu dni(2.10.2011)/Počet uživatelů na optice (ethernet i optika s rychlostí do centra sítě 100Mbit/s a větší)

 • CZF-Praha: 1310 / ~648
 • Czela.net: 757 / ~200
 • Evkanet: ~2012 / >1000
 • Gavanet: 380 / >100
 • HKfree: 3200 / >1500
 • Jablonka: 749 / ~492
 • JM-Net: 908 / ~200
 • KHnet: 2597 / 744
 • Klfree.net: 5560 / 4185
 • Křivonet: 594 / N/A
 • Freenet Liberec: 343 / 133
 • mh2net: 578 / ~100
 • PilsFree: 15286 / 5297
 • PVfree: 1933 / >400
 • Steadynet: N/A / N/A *)
 • UnArt: 7500 / >1200
 • UNHfree: 1791 / 260
 • Celkem 45498 / >16459

*) Údaje jsou neaktualizované

Příští valná hromada se bude konat 15.1.2012 v Liberci od 9:00 hodin. Jednání pracovních skupin proběhne 14.1.2012, ubytování bude možné již od pátku 13.1.2012.

Zapsal: Petr Hruška

Podpisem svého zástupce dokládají svůj souhlas se zápisem tato sdružení:

 • CZF-Praha
 • Jablonka
 • JM-Net
 • Klfree.net
 • Křivonet
 • Freenet Liberec
 • mh2net
 • PilsFree
 • PVfree
 • UnArt
 • UNHfree

Jednání skončeno dne 2.10.2011 v 13:10 hod.