Zápis z 2. valné hromady NFX z.s.p.o.

konané dne 13.1.2007 v Hradci Králové.

Přítomni jsou osobně 3 členi sdružení NFX: zástupci HKfree, Pilsfree, Czelanet. Valná hromada je usnášeníschopná.

V průběhu se dostavili zástupci KLfree a LBCfree

Dále byli přítomni hosté: Miloslav Dvořák (Milda, czela.net), Petr Klejna (nape - LBCfree.net), Martin Čermák (Čermis - NHKfree), Martin Košťál (Kendy - HKfree), Pavel Muknšnábl (Muki - PilsFree), Svatopluk Dědic (Belgarat - KLfree), Tomáš Vokoun (Tom733 - KLfree), Jan Král (Hany - KLfree), Bohdan Čech (Shake - Poruba.net), Michal Krsek (Oook), Dominik Strnad (Litin - UNHfree.net), Martin Ottmar (Kojot - UNHfree.net), Mirek Stejskal (Stejsce - MH2net).

Jednání bylo zahájeno v 15.30

A. Zahájení

A1 Czela.net - nova plna moc dana_tencla po změně stanov člena czela.net

A2 přítomnost členů, usnášeníschopnost,

A3 odsouhlaseni programu: provedeno 3:0:0

Program :

 • A. Zahájeni
 • B. Kontrola minulých úkolu
 • C. Noví členové
 • D. TV
 • E. Změna stanov
 • F. Hardware
 • G. Doména nfx.cz
 • H. Organy NFX
 • I. LIR
 • J. Finance
 • K. Diskuse
 • L. Závěr

A4 zapisovatel: Martin Čermák (Čermis) 3:0:0

B. kontrola minulých úkolu

Úkoly z ustavující valné hromady (00/xx)

00/A3. Valná hromada ukládá danu_tenclovi podat návrh na registraci NFX do registru sdružení právnických osob vedeného na Středočeském krajském úřadu. HOTOVO, zaregistrovaný název je NFX, z.s.p.o., IC 75093201 SPLNĚNO

00/A5. Zřízení běžného úctu, výpisy všem členům 1x týdne - HOTOVO, učet zřízen, má číslo 701501/2400. Výpisy chodí poštou jednou měsíčně, pohyby mailem. SPLNĚNO

00/A6. Valná hromada ukládá JaStovi zajistit vedení účetnictví u externí firmy s cenou do 15.000 ročně - TRVÁ: ANO Možno zmocnit účetní k jednání na finančním úřadu 00/A8. Valná hromada ukládá předsedovi uzavřít smlouvu na rackový prostor v Sitel POP1, řada B, stojan 6, ve velikosti 15U. Čeká na podpis

Úkoly z 1. řádné valné hromady (01/xx)

01/B1. Hromadný nákup NOD32 - JaSt - TRVA. Termín zrušen

01/B3. Řešení DNS - dan_tencl předloží, viz E4

01/B5. VH ukládá JaStovi projednat s Radou Klfree.net souhlas Klfree.net jakož to LIRa (držitele AS) za účelem podání žádosti o členství v NIX.CZ jménem NFX. Dále ukládá projednat možnost převodu členství v RIPE na NFX s přeslušnou kompenzaci vzniklých nakladu ve prospěch Klfree.net. - PROJEDNANO, rada klfree souhlasí, s převodem souhlasí.

01/B7. VH pověřuje HWsofta projednáním návrhu designu webu toutéž firmou. -TRVA.

Příchod člena Klfree.

C. Noví členové

Valná hromada ukládá Pilsfree připravit návrh změny stanov tak aby existovalo dvojí členství (řádný člen, člen pozorovatel, pozastavené členství) Odhlasováno 4:0:0

C1 diskuse s možnými členy NFX - o diskusi požádala Poruba.net (požádal Shake pres ICQ, o jiném nevím)

Valná hromada se usnesla že po kandidátech na řádné členství bude požadovat:
a) čestné prohlášení, že nepodniká v oblasti telekomunikací
b) aktuální stanovy nebo obdobný dokument
c) doklad o registraci kandidáta na ministerstvu vnitra nebo v obdobné evidenci
d) doložit oprávnění zastupovat kandidáta
odhlasováno 4:0:0

příchod LBCfree

C1.1 představení občanského sdružení UNHfree.net byla podána žádost o řádné členství stanovy byly předneseny Valná hromada přijímá za svého řádného člena občanské sdružení UNHfree.net, s tím že toto rozhodnutí bude účinné k datu kdy UNHfree.net předloží předsedovi všechny náležitosti dle bodu C1 hlasováno 5:0:0

C1.2 představení ostravského CZfree - o.s. PorubaNet byla podána žádost o řádné členství hlasováno 0:0:5, Porubanet může požádat o člena pozorovatele až tento bude platný ve stanovách

D. TV

D1 Valná hromada pověřuje HKfree aby dojednala možnost distribuce signálu pro NFX. hlasováno 5:0:0

D2 Valná hromada ukládá statutárním zástupcům zajistit umístění serveru NACEVI do racku NFX. hlasováno 5:0:0

E. Změna stanov

odloženo na příští zasedání valné hromady.

F. Hardware

F1 - propojovací switch - valná hromada rozhodla k nakoupenému switchi Huawei S5624P zakoupit rozšířenou záruku za 5% z koncové ceny switche (8200 Kč, prodlouženi záruky na dva roky a výměna vadného dílu do 48 hodin.) hlasováno 5:0:0

F2 - NFX peering veřejných adres clenu. valná hromada ukládá Mukimu připravit technické řešení peeringu veřejných IP členů sdružení v NFX skrze NFX - hlasováno 5:0:0

F3 - server - pro mail-server, dns, tunel do labyrintu a weby (členských sdružení a nfx) valná hromada předpokládá existenci takového serveru.

F4 valná hromada ukládá Mukimu založit DNS pro NFX. - hlasováno 5:0:0

G Doména nfx.cz

G1 - převod domény provede JaSt u svého registrátora, smlouvu vyhotovil Dan_Tencl

H. Organy NFX

H1 Komise pro konektivitu - prvotní členové komise, členy budou ti, co se ke členství v komisi přihlásí statutárním zástupcům nfx. Ukončeni členství v komisi probíhá stejným způsobem - rozhodnutím člena - ale je účinné k poslednímu dni následujícího čtvrtletí. Sezeni komise bude při valné hromadě, hlasuji jen cleni komise. - hlasováno 5:0:0 do komise se přihlásili členové pilsfree, czela.net, klfree

H2 Technická komise - ustavení poradního orgánu valné hromady a volba členu komise, členy navrhne kdokoliv, ale max. 2 lidi na člena, víceméně by se melo kryt s plnými členy mailové konference ncx-tech. Technická komis navrhuje valné hromadě nebo statutárním zástupcům řešeni technických a provozních otázek v době mezi zasedáními valné hromady. Komis si zvolí svého předsedu - hlasováno 5:0:0

do komise byli delegováni: Belgarat, Hany, Hwsoft, Nape, Honyo, Muki, Slava, Kendy, Cermis

I. LIR

Řeší komise pro konektivitu

J. Finance

J1 - příjmy, výdaje nfx a plněni rozpočtu 2006. Seznam uhrazených členských příspěvku 2006 všechny členské příspěvky za rok 2006 byly uhrazeny. Zůstatek na běžném účtu činí 58721Kč + 1 switch

J2 - valná hromada stanovuje čtvrtletní členský příspěvek na rok 2007 ve stejné výši jako vloni (rok 2006), tedy 10000Kč, vstupní členský příspěvek pro nové členy ve výši 15000Kč. hlasováno 5:0:0

J3 - schválenými výdaji jsou: vedení účetnictví, pronájem racku, členské příspěvky NIX

K. Příští valná hromada

bude v Plzni, ul. Husova 58 dne 24.3.2007 v 14 hod.


Zápis byl všem členům přednesen a byl jimi schválen. Počet všech členů členských sdružení je k dnešnímu dni 9515. Maximální tok uzlem NFX je 35,21 Mbps (průměrná je 9,5 Mbps)

Zapsal: Martin Čermák - Čermis (HKfree).

Se zápisem souhlasí: Jaroslav Střeštík (JaSt), zástupce Klfree Dan Tenčl (Dan_tencl), zástupce Czelanetu Petr Laščák (HWsoft), zástupce LBCfree Vít Jedlička (Theo), zástupce Hkfree Václav Kuchynka (Wenda), zástupce Pilsfree

Jednání skončeno 14.1.2007 v 1:30 hod.