STANOVY Neutral czFree eXchange z.s.p.o.

ČLÁNEK 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Název sdružení je Neutral czFree eXchange z.s.p.o., zkratka názvu je NFX z.s.p.o.
 • 1.2. Neutral czFree eXchange z.s.p.o. (dále jen NFX) je zájmové sdružení právnických osob. Je zřízeno na dobu neurčitou.
 • 1.3. Sídlem NFX je Kladno; rozhodnutí o adrese sídla spadá do působnosti představenstva.

ČLÁNEK 2. ČINNOST NFX

 • 2.1. Cílem NFX je
  • a) propojení sítí členů za účelem širokopásmové komunikace a vzájemných toků dat uživatelů těchto sítí.
  • b) provozování přípojky do peeringového centra NIX.CZ.
  • c) zajišťování IP tranzitu mimo NIX.CZ.
 • 2.2. Hlavní činnosti NFX jsou
  • a) provoz propojovacího centra NFX pro vzájemnou komunikaci účastníků členských sítí,
  • b) podpora využívání intranetu, internetu, VoIP a dalších informačních technologií,
  • c) financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto projekty přispívají k dosažení cílů NFX, nebo jsou součástí jiného takového projektu,
  • d) další spolupráce členských sdružení,
  • e) výzkum a vývoj,
  • f) pořádání školení, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,
  • g) získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování NFX a jeho projektů.

ČLÁNEK 3. ČLENSTVÍ V NFX

 • 3.1. Řádným členem NFX se může stát každá právnická osoba, která
  • a) se chce účastnit prací naplňujících cíle NFX,
  • b) provozuje síť v rozsahu .czf autonomního systému, nebo je za takovou síť stávajícími členy uznána,
  • c) hodlá si do daného termínu vybudovat přípojku do propojovacího centra,
  • d) souhlasí s případnými pravidly vázanými na tuto přípojku,
  • e) nejméně 11 měsíců byla přidruženým členem.
 • 3.2. Přidruženým členem NFX se může stát každá právnická osoba, která splní podmínky článku 3.1 písm. a) až d) těchto stanov.
 • 3.3. O přijetí za člena NFX, jakož i o druhu členství (řádném či přidruženém) rozhoduje valná hromada na základě písemné žádosti. Rozhodnutí o případném zamítnutí žádosti o přijetí za člena NFX, jakož ani rozhodnutí o druhu členství, nemusí valná hromada zdůvodňovat.
  • a) V případě neziskové organizace, je řádné členství Valnou hromadou přiznáno bez časového omezení.
  • b) V případě členů, kteří nejsou neziskovou organizací, může valná hromada řádné členství přiznat na dobu nejvýše 13 měsíců. Tato doba může být rozhodnutím valné hromady na žádost člena opakovaně prodlužována. Pokud nedojde z rozhodnutí valné hromady k prodloužení řádného členství, stává se z dotčeného člena člen přidružený.
  • c) Valná hromada může rozhodnout u kteréhokoliv z členů o tom, že jeho řádné členství se mění na členství přidružené, a to i bez uvedení důvodu.
  • d) Přidružený člen může po uplynutí 11 měsíců ode dne, kdy se stal přidruženým členem, požádat, aby valná hromada rozhodla o tom, že jeho členství mění na členství řádné. 3.4. Jestliže valná hromada rozhodne o změně členství z řádného na přidružené či naopak, dochází ke změně s okamžitou účinností.
 • 3.5. Členství v NFX zaniká:
  • a) vystoupením člena z NFX, a to doručením písemného oznámení o vystoupení představenstvu, nevyplývá-li z oznámení, že vystoupení má být účinné k pozdějšímu datu,
  • b) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena; a stanovením účinnosti tohoto rozhodnutí,
  • c) zánikem člena - právnické osoby.
 • 3.6. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena mimo jiné, jestliže člen zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno NFX, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení z NFX upozorněn rozhodnutím valné hromady.

ČLÁNEK 4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

 • 4.1. Řádný člen NFX má právo: a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy, b) vykonávat kontrolní činnost, zejména v oblasti hospodaření NFX, účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností NFX. Představenstvo umožní členům nahlédnout do materiálů souvisejících s činností NFX.
 • 4.2. Přidružený člen má právo být přítomen jednání valné hromady a vznášet na ní návrhy, ale jeho hlas je pouze poradní.
 • 4.3. Řádný i přidružený člen NFX je povinen:
  • a) respektovat a dodržovat stanovy NFX, jakož i všechny vnitřní předpisy, řády a rozhodnutí orgánů NFX.
  • b) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,
  • c) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů NFX; tyto změny je člen povinen oznámit NFX do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,
  • d) delegovat svého zástupce, který za něj bude jednat vůči NFX, a to na valných hromadách a při elektronickém hlasování valných hromad
  • e) delegovat své zástupce, kteří za něj budou jednat v pracovních skupinách,
  • f) plnit povinnosti uložené Valnou hromadou,
  • g) udržovat svou přípojku do propojovacího centra v dobrém a provozu schopném stavu, jakož i dodržovat její technické parametry (BGP, IP adresace NFX prostoru) odsouhlasené valnou hromadou,
  • h) přijímat všechny propagované prefixy řádných členů.

ČLÁNEK 5. VALNÁ HROMADA

 • 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem NFX a je tvořena všemi členy NFX.
 • 5.2. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně 1x ročně. Nejméně jedna valná hromada ročně musí být konána s osobní přítomností členů, tj. nikoliv vzdáleným elektronickým hlasováním dle článku 5.14., účastnit se vzdáleným elektronickým hlasováním takovéto valné hromady není možné.
 • 5.3. Představenstvo bezodkladně svolá valnou hromadu, požádají-li je o to členové, kteří mají alespoň třetinu všech hlasů a to tak, aby se mohla uskutečnit do jednoho měsíce od doručení žádosti o svolání. Nedojde-li k takovému svolání valné hromady, jsou valnou hromadu oprávněni svolat členové, kteří o její svolání požádali.
 • 5.4. Valná hromada se svolává oznámením termínu, místa konání valné hromady a způsobu zveřejnění programu členům NFX některým z těchto způsobů:
  • a) uvedením v zápisu z předchozí valné hromady,
  • b) odesláním elektronickou a doporučenou papírovou poštou na sídlo člena nejméně 21 dní před termínem konání valné hromady.
 • 5.5. Součástí pozvánky nebo oznámení o konání valné hromady je i návrh programu jednání valné hromady, místem konání musí být ČR, pokud VH nerozhodne jinak.
 • 5.6. Valná hromada rozhoduje takto: Návrh byl přijat, pokud součet hlasů členů hlasujících PRO je vetší, než součet hlasů hlasujících PROTI
 • 5.7. Počet hlasů řádného člena odpovídá podílu délky jeho řádného členství na součtu délek řádného členství všech řádných členů.
  • a) Délka řádného členství se pro účely určení počtu hlasů zjišťuje ke dni zahájení hlasování
  • b) Délka řádného členství se pro účely určení počtu hlasů stanoví jako součet všech dnů, ve kterých trvalo řádné členství.
  • c) Pro účely určení součtu délek řádného členství všech řádných členů se nepočítá s délkou řádného členství těch členů, kteří jsou v rozhodném okamžiku (zahájení hlasování) přidruženými členy.
 • 5.8. Valná hromada je bez ohledu na počet přítomných členů či jejich hlasů vždy schopna usnášení, byla-li řádně svolána.
 • 5.9. Valnou hromadu vede předseda NFX, v jeho nepřítomnosti valná hromada zvolí svého předsedajícího.
 • 5.10. Na valné hromadě je po případném doplnění schválen program jednání.
 • 5.11. Jednání valné hromady jsou přístupná zástupcům členů, a to nejvýše jednomu zástupci za každého člena sdružení. Z každého jednání valné hromady vyhotovuje zapisovatel zvolený valnou hromadou zápis, ke kterému má každý přítomný řádný člen v průběhu valné hromady a před jeho podpisem právo doplnění.
 • 5.12. Do pravomoci valné hromady náleží:
  • a) rozhodovat o výši členských příspěvků,
  • b) měnit stanovy, přičemž toto rozhodnutí musí být přijato nejméně 60% hlasů všech řádných členů; o stanovách je možné hlasovat pouze na valné hromadě s fyzickou účastí dle 5.2 těchto stanov,
  • c) schvalovat výroční zprávu předsedy o činnosti a hospodaření za uplynulé období od minulé valné hromady,
  • d) rozhodovat o zrušení NFX, o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem - přičemž toto rozhodnutí musí být přijato nejméně 60% hlasů všech řádných členů; a o tomto je možné hlasovat pouze na valné hromadě s fyzickou účastí dle 5.2 těchto stanov,
  • e) schvalovat jednací řád valné hromady,
  • f) rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá představenstvo,
  • g) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy, dále jen představenstvo, o tomto je možné hlasovat pouze na valné hromadě s fyzickou účastí dle 5.2 těchto stanov.
 • 5.13. V případě, že v průběhu valné hromady dochází k hlasování elektronickými prostředky, nejedná se o elektronické hlasování valné hromady a ustanovení článku 5.14 se nepoužijí.
 • 5.14. Elektronické hlasování valné hromady
  • a) Valná hromada NFX se může konat elektronicky prostřednictvím elektronického hlasování bez fyzické přítomnosti zástupců členů na místě konání valné hromady. Elektronicky lze hlasovat o všech záležitostech svěřených do působnosti valné hromady, pokud tyto stanovy výslovně nevylučují, že o záležitosti nelze rozhodnout na valné hromadě konané elektronickým hlasováním. Elektronické hlasování probíhá prostřednictvím systému elektronického hlasování přístupného na intranetu (portálu) NFX.
  • b) Elektronické hlasování valné hromady vyvolá představenstvo oznámením lhůty, ve které lze provést elektronické hlasování, členům NFX prostřednictvím intranetu (portálu) NFX nebo elektronické pošty, přičemž součástí oznámení je i návrh usnesení, o kterých má být hlasováno; ustanovení článku 5.3 se použijí obdobně.
  • c) Každý člen určí pro účely elektronického hlasování jednu fyzickou osobu, která bude jeho jménem hlasovat. Této osobě budou poskytnuty přístupové údaje do systému elektronického hlasování.
  • d) Členové nesou odpovědnost za zneužití přístupových údajů dle písm. a), přičemž hlasování se přičítá členovi, jestliže bylo provedeno s přihlašovacími údaji náležejícími zástupci takového člena.
  • e) O návrhu usnesení valné hromady lze hlasovat po dobu 21 dnů následujících po dni, ve kterém bylo vyhlášeno elektronické hlasování. Hlasování je však ukončeno před uplynutím této lhůty, pokud již při hlasování bylo využito všech hlasů členů.
  • f) Hlasující členové se považují za přítomné na valné hromadě. Každý člen může při jednom hlasování hlasovat nejvýše jednou. Změna ani oprava provedeného hlasování není možná, a to ani tehdy, kdy dosud neuplynula lhůta pro hlasování, ani v případě, že došlo ke změně zástupce člena. Hlasování provedené jiným způsobem než uvedeným ve stanovách se považuje za neúčinné.
  • g) O výsledku hlasování informuje představenstvo členy nejpozději do 10 dnů po ukončení hlasování. Z elektronického hlasování valné hromady vyhotoví představenstvo zápis.

ČLÁNEK 6. PŘEDSTAVENSTVO NFX

 • 6.1. Představenstvo je statutárním orgánem NFX.
 • 6.2. Představenstvo NFX je tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy, kteří jednají za NFX ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí valné hromady. Představenstvo se usnáší nadpoloviční většinou.
 • 6.3. NFX navenek zastupuje samostatně předseda, nebo společně dva místopředsedové.
 • 6.4. Funkční období předsedy a místopředsedů jsou dva roky.

ČLÁNEK 7. PRACOVNÍ SKUPINY

 • 7.1. Pro naplňování konkrétních cílů může Valná hromada zřídit, anebo zrušit pracovní skupinu, která svou činností tyto cíle bude naplňovat. Členem pracovní skupiny může být pouze člen NFX.
 • 7.2. Pracovní skupina je z hlediska svého rozhodování a hospodaření autonomním orgánem NFX, musí se však řídit těmito stanovami a vnitřními předpisy NFX. nesmí zadlužovat NFX bez souhlasu VH
 • 7.3. Valná hromada NFX smí rozhodovat o záležitostech pracovní skupiny pouze v případech, kdy pracovní skupina
  • a) požaduje příspěvek na svoji činnost,
  • b) působí svou činností či nečinností poškození dobrého jména nebo zájmů NFX nebo jiné pracovní skupiny,
  • c) porušuje vnitřní předpisy NFX.
 • 7.4. Pracovní skupina může pro naplnění cílů, pro které byla zřízena, činit rozhodnutí.
 • 7.5. Pracovní skupina stanoví minimální počet členů pracovní skupiny, kteří musí být přítomni, a dále minimální počet členů či hlasů, včetně stanovení způsobu určení a váhy hlasů jednotlivých členů, nezbytných pro přijetí rozhodnutí pracovní skupiny; tím není dotčeno ustanovení článku 7.7 a 7.8 těchto stanov.
 • 7.6. Pokud tak pracovní skupina neučiní, přijímá rozhodnutí dle článku 5.6, přičemž počet hlasů členů se určuje dle článku 5.7 (v takovém případě se délka členství v NFX pro účely určení počtu hlasů zjišťuje ke dni hlasování), a to bez ohledu na počet přítomných; tím není dotčeno ustanovení článku 7.7 a 7.8 těchto stanov.
 • 7.7. Rozhodnutí pracovní skupiny o stanovení pravidel pro přijímání rozhodnutí pracovní skupiny (článek 7.5) nebo jejich změně musí být vždy přijato nejméně 80% hlasů přítomných na jednání pracovní skupiny; pracovní skupina je přitom schopna rozhodnutí učinit pouze v případě, že jsou na jednání pracovní skupiny přítomni členové, kteří dohromady disponují alespoň 90% všech hlasů členů pracovní skupiny.
 • 7.8. Pravidla pro přijímání nových členů pracovní skupiny určuje při založení pracovní skupiny valná hromada. Pracovní skupina může tato pravidla měnit, změny však musí být přijaty nejméně 80% hlasů přítomných na jednání pracovní skupiny; pracovní skupina je přitom schopna rozhodnutí učinit pouze v případě, že jsou na jednání pracovní skupiny přítomni členové, kteří dohromady disponují alespoň 90% všech hlasů členů pracovní skupiny.
 • 7.9. Členství v pracovní skupině zaniká:
  • a) vystoupením člena z pracovní skupiny; vystoupení nicméně nabývá účinnosti až ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po doručení vystoupení člena pracovní skupině,
  • b) vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny, zejména při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.
 • 7.10. Pracovní skupina se zrušuje rozhodnutím valné hromady.

ČLÁNEK 8. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 • 8.1. NFX hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
  • a) vstupní, pravidelné a mimořádné členské příspěvky; vedle členských příspěvků hrazených všemi členy může valná hromada stanovit i členské příspěvky platné pouze pro členy určitých pracovních skupin,
  • b) dary,
  • c) příjmy z činností při naplňování cílů NFX.
 • 8.2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti NFX a k zajištění jeho provozu.
 • 8.3. Cílem činnosti NFX není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 • 8.4. Členové odpovídají za závazky NFX pouze do výše svých neuhrazených členských příspěvků.
 • 8.5. Hospodaření NFX se řídí vnitřními předpisy NFX vydávanými představenstvem a obecně závaznými právními předpisy.
 • 8.6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána valnou hromadou, obvykle do konce června následujícího roku.
 • 8.7. Účetnictví a administrativu zajišťuje představenstvo.
 • 8.8. Náklady spojené s činností pracovní skupiny jsou hrazeny z rozpočtu schváleného valnou hromadou pro příslušnou pracovní skupinu. Pracovní skupina s prostředky alokovanými valnou hromadou pro její činnost hospodaří samostatně.
 • 8.9. Představenstvo může utratit samostatně 40 tis Kč čtvrtletně na základě svého rozhodnutí.

ČLÁNEK 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 22. 11. 2014, plně nahrazují dosavadní stanovy a jsou platné od 23. 11. 2014